Detall

Tècnic de gestió


 • Descripció

  Tècnic de gestió


 • Organisme

  Banyeres de Mariola
  Plaça l'Ajuntament, 1
  Tel:966567475
  Fax:965566668


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o, a falta d'això, reunir els requisits que respecte a l'accés a l'ocupació pública s'establix en l'article 57 del TREBEP.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits els 18 anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima per a la jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, on haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació
  públic.
  e) Estar en possessió o en condicions d'obtindre en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds el títol de diplomat universitari o títol de grau universitari de nivell equivalent. Es considerarà equivalent al títol de diplomat universitari haver superat tres cursos complets de llicenciatura.
  L'equivalència haurà de ser reconeguda per l'administració competent i degudament acreditada pels aspirants en les seues instàncies.


 • Taxa ordinària

  6,18 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de la taxa haurà d'efectuar-se en el compte que té l'ajuntament en el Banc de Sabadell: ES61 0081 1112 7100 0102 4908.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estaran exempts del pagament de la taxa aquells contribuents que estiguen en situació de desocupació, i en este cas s'haurà d'aportar documentació acreditativa de l'exempció:
  - Certificat de l'INEM de la situació de desempleat.
  - Declaració Jurada de no estar percebent cap tipus de prestació econòmica per desocupació.

  DESCOMPTES

  - Les persones que presenten la declaració administrativa d'invalidesa o discapacitat física expedida per l'organisme competent.
  - Les persones que ostenten el títol o carnet de família nombrosa.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La plaça correspon a l'escala d'Administració general, subescala de gestió.
  Es troba en l'actualitat vacant, per la qual cosa el funcionari interí cessarà automàticament en el moment en què esmentada plaça es cobrisca en propietat.


 • Documentació / Informació

  Ompliment del model oficial d'instància.

  Junt amb la instància, els interessats/ades haurà d'aportar els documents següents:
  a) Fotocòpia del DNI o documentació equivalent per als no nacionals.
  b) Còpia compulsada de la titulació acadèmica i, si és el cas, certificat d'equivalència.
  c) Declaració jurada de no estar incurs en causa d'inhabilitació o haver sigut separat del servici.
  d) Justificant de pagament de la taxa.
  e) En cas de tindre la condició de minusvàlid/a, haurà d'aportar certificació de l'òrgan competent que acredite esta condició.

  Els documents necessaris per a valorar la fase de concurs no hauran de presentar-se junt amb la instància. Només seran requerits als/as aspirants que hagen superat la fase d'oposició. El termini per a la presentació de dites documents es determinarà pel tribunal junt amb la llista d'aprovats de la fase d'oposició.


 • Lloc de presentació

  A través de qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar