Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Gestalgar
  C/ Larga, 17
  Tel:961649001
  Fax:961649119


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, d'acord amb el que disposa l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  b) No patir malaltia o defecte físic que impedisca el desenrotllament de les corresponents funcions, i tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, on haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió de la titulació següent: graduat en ESO o equivalent.

  Estos requisits hauran de posseir-se, com a data límit, l'últim dia del termini de presentació d'instàncies, i mantindre's en el moment de la contractació, si és el cas.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  És objecte d'esta convocatòria que a la finalització de les proves selectives es constituïsca una borsa de treball, i a este efecte es dictarà un decret d'alcaldia amb l'orde de prelació en la borsa.
  La borsa té per objecte atendre supòsits de nomenament interí per substitució de baixes per IT, vacances, acumulació de tasques i altres.


 • Documentació / Informació


  La instància es formalitzarà en el model annex en les bases reguladores i convocatòria de procediment selectiu (web:http://www.gestalgar.es/sites/default/files/documentos/bases-auxiliar-administrativo.pdf), que inclou declaració jurada de no trobar-se incurs en alguna causa d'incapacitat o incompatibilitat i no haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

  Les instàncies es dirigiran a l'alcalde.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament o per mitjà de la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gestalgar.es/report/convocatoria-bolsa-trabajo-para-provision-mediante-nombramientos-interinos-auxiliares-administrativos


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar