Detall

Netejador/a


 • Descripció

  Netejador/a


 • Organisme

  Gestalgar
  C/ Larga, 17
  Tel:961649001
  Fax:961649119


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o nacional dels estats membres de la Unió Europea o nacional d'aquells estats, als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitució de la Unió Europea.
  També podran participar el cònjuge, els seus descendents i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu. Este últim benefici serà igualment d'aplicació a familiars de nacionals d'altres estats quan així es preveja en els tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, o ser estranger amb residència legal a Espanya.
  b) No patir malaltia o defecte físic que impedisca el desenrotllament de les corresponents funcions, i tindre capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'algun expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, on haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del certificat d'escolaritat.

  Estos requisits hauran de posseir-se, com a data límit, l'últim dia del termini de presentació d'instàncies, i mantindre's en el moment de la contractació, si és el cas.


 • Documentació / Informació


  La instància es formalitzarà en el model annex en les bases reguladores i convocatòria de procediment selectiu (web:http://www.gestalgar.es/sites/default/files/documentos/bolsa-trabajo-limpiadoras.pdf), que inclou declaració jurada de no trobar-se incurs en alguna causa d'incapacitat o incompatibilitat i no haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

  Les instàncies es dirigiran a l'alcalde.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament o per mitjà de la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gestalgar.es/report/convocatoria-bolsa-trabajo-para-limpieza-edificios-municipales


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar