Detall

Cos de mestres en l'especialitat de llengua estrangera-Francés.


 • Descripció

  Cos de mestres en l'especialitat de llengua estrangera-Francés.


 • Organisme

  Junta d'Andalusia: Conselleria d'Educació i Esport
  Av. Juan Antonio de Vizarrón, s/n
  Edifici Torretriana, Isla de la Cartuja
  41092 Sevilla
  Tel.: 955 064 000
  Fax: 955 064 003


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  a) Posseir la titulació i especialitat requerides que a continuació s'indiquen:
  * FRANCÉS
  - Títol de grau que habilite per a l'exercici de la professió regulada de Mestre en Educació Primària i l'acreditació del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües establit per l'Orde de la Conselleria d'Educació de 28 de juny de 2011, per la qual es regula l'ensenyança bilingüe en centres docents a la Comunitat Autònoma d'Andalusia, en l'idioma Francés.
  - Mestre especialitat de Llengua Estrangera (RD 1440/1991) en l'idioma Francés.
  - Diplomat en Professorat d'Educació General Bàsica, especialitat de Filologia en l'idioma Francés.
  - Mestre o Professor d'Educació General Bàsica que, sense haver cursat els estudis en l'especialitat de Francés, acompanye algun dels títols, diplomes o certificacions que es detallen a continuació:
  - Llicenciatura o grau corresponent en: Filologia, Filosofia i Lletres (secció Filologia), Traducció i Interpretació, en l'idioma Francés.
  - Diplomatura en Traducció i Interpretació en l'idioma Francés.
  - Certificat d'aptitud de l'Escola Oficial d'Idiomes (cinc cursos) o certificat de Nivell Avançat en l'idioma Francés.
  - Diplôme de Langue Française (DL-Alliance Française). B2.
  - Diplôme d'Études en Langue Française (DELF second degré o B2).
  - Diplôme Supérieur d'Études Françaises Modernes (DS- Alliance Française). C1.
  - Diplôme Appronfondi de Langue Française (DALF C1 o C2).
  - Diplôme d'Hautes Études Françaises (DHEF- Alliance Française) C2.

  En el cas que els títols s'hagen obtingut en l'estranger, haurà d'haver-se concedit la corresponent credencial d'homologació.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o ser nacional d'algun estat al qual s'aplique el Reglament (UE) 492/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2011, relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió i el Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre el Espai Econòmic Europeu, modificat pel Reial Decret 1710/2011, de 18 de novembre. En aplicació del Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, esmentat, també podran participar, siga quina siga la seua nacionalitat, els familiars del ciutadà d'un altre estat membre de la Unió Europea o d'un altre estat part en l'Acord sobre el Espai Econòmic Europeu, quan l'acompanyen o es reunisquen amb ell, segons es relacionen:

  - El cònjuge, sempre que no haja recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial o divorci o separació legal.

  - La parella amb qui mantinga una unió anàloga a la conjugal inscrita en un registre públic establit a eixos efectes en un estat membre de la Unió Europea o en un Estat part en el Espai Econòmic Europeu, i sempre que no s'haja cancel·lat la dita inscripció, la qual cosa haurà de ser suficientment acreditat. Les situacions de matrimoni i inscripció com a parella registrada es consideraran, en tot cas, incompatibles entre si.

  - Els descendents directes i els del seu cònjuge o parella registrada sempre que no haja recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, divorci, o separació legal o s'haja cancel·lat la inscripció registral de parella, menors de vint-i-un anys, majors de la dita edat que visquen a càrrec seu, o incapaços.

  - Els ascendents directes i els del seu cònjuge o parella registrada que visquen a càrrec seu, sempre que no haja recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, divorci o separació legal, o s'haja cancel·lat la inscripció registral de parella.

  b) Tindre complida l'edat mínima d'accés a la Funció Pública i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.

  c) No patir malaltia ni tindre limitació física o psíquica incompatibles amb l'exercici de les funcions docents corresponents al cos i especialitat a la qual s'opta.

  d) No haver sigut separat del servici, per expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes i no trobar-se complint pena d'inhabilitació per a l'exercici de funcions públiques. En el supòsit de no estar en possessió de la nacionalitat espanyola, i de conformitat amb el que establix l'article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, s'haurà d'acreditar no estar sotmés a cap sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el país d'origen, l'accés a la funció pública.

  e) Posseir la capacitat funcional i competència professional, tant teòrica com pràctica, per a impartir docència en l'especialitat a què s'opte.

  f) No trobar-se exclòs de les borses de personal funcionari interí de la Conselleria d'Educació de la Junta d'Andalusia, mitjançant una resolució de l'òrgan competent, per incompetència professional o per altres causes que impedisquen la impartició de docència, sense perjuí del que establix l'article 13.2 de l'Orde de 8 de juny de 2011 (BOJA núm. 117, de 16 de juny de 2011).

  g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es pretén accedir.

  h) El personal aspirant que no posseïsca la nacionalitat espanyola haurà d'acreditar el coneixement de l'idioma castellà per mitjà de la realització d'una prova en què es comprovarà que posseïxen un nivell adequat de comprensió oral i escrita d'esta llengua. El contingut de la prova s'ajustarà al que establix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual s'establixen diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DONE-LI), modificat pel Reial Decret 264/2008, de 22 de febrer. No hauran de complir amb el tràmit de la realització de la prova a què es referix l'apartat anterior, els qui estiguen en possessió d'alguns dels títols o certificats que s'indiquen a continuació:

  - Diploma Superior d'Espanyol com a llengua estrangera.

  - Certificat d'Aptitud en Espanyol per a estrangers expedit per l'Escola Oficial d'Idiomes.

  - Títol de llicenciatura o grau equivalent en Filologia Hispànica o Romànica.

  - Certificació acadèmica en què conste que s'han realitzat en l'Estat espanyol tots els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari.

  - Certificat d'haver obtingut la qualificació d'apte en la prova d'acreditació de coneixement del castellà en convocatòries efectuades per esta conselleria a partir de l'any 2001, així com en altres administracions educatives espanyoles.

  El certificat corresponent o, si és el cas, la fotocòpia del títol o diploma, s'aportarà junt amb la documentació que s'acompanye amb la sol·licitud. Si no aporta l'esmentada documentació, no podrà concedir-se l'exempció, i en conseqüència haurà de realitzar la prova.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen participar en esta convocatòria haurà d'omplir el formulari web associat a la sol·licitud de participació que facilitarà esta Administració educativa a través del portal web de la Conselleria d'Educació.
  El dit formulari s'haurà d'omplir a través de l'aplicació informàtica dissenyada a este efecte, d'acord amb les indicacions i instruccions que s'hi inclouen. L'ompliment de la sol·licitud per mitjà d'este sistema generarà un número identificatiu que hi donarà validesa i unicitat.

  També podran teletramitar-se, d'acord amb el que preveu la disposició addicional quinta del Decret 302/2010, d'1 de juny.

  Documentació acreditativa que ha d'adjuntar-se amb la sol·licitud:
  * Personal participant de nacionalitat espanyola:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor.
  b) Fotocòpia del títol al·legat o títols al·legats.
  c) En el cas d'aportar una titulació que no faça referència expressa a l'especialitat o modalitat cursada, haurà de presentar-se, a més del títol, fotocòpia de certificació acadèmica personal comprensiva de totes les matèries cursades per a l'obtenció.
  d) Fotocòpia de la documentació justificativa dels mèrits al·legats, segons el barem que figura en l'annex II de la present convocatòria.

  * Personal participant que no tinga la nacionalitat espanyola:

  A més de presentar les fotocòpies dels documents b), c) i d) enumerats anteriorment, presentarà la documentació següent:
  - Si residix a Espanya, fotocòpia del document acreditatiu de la seua nacionalitat o passaport, i de la targeta o certificat de registre de resident comunitari o de familiar de resident comunitari o, a falta d'això, de la targeta temporal o certificat de registre de resident comunitari o de personal treballador comunitari fronterer, en vigor, en el cas que l'esmentat personal no haja donat el consentiment exprés per a la consulta de les dades d'identitat a través dels sistemes de verificació d'identitat.
  - Si no residix a Espanya, fotocòpia compulsada, en vigor, del document acreditatiu de la seua nacionalitat o passaport (personal nacional d'algun estat membre de la unió europea o d'algun estat al qual en virtut de l'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la unió europea i ratificats per l'estat espanyol, se li aplique la lliure circulació de persones treballadores).
  - Els familiars del personal inclòs en els paràgrafs anteriors hauran de presentar:
  - Fotocòpia, en vigor, del passaport o del visat o, si és el cas, del resguard d'haver sol·licitat la targeta o certificat de registre o l'exempció del visat i de la dita targeta o certificat de registre. En cas contrari hauran de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acrediten el vincle de parentiu.
  - Hauran de presentar també una declaració jurada o promesa de la persona amb qui hi ha este vincle, que no està separada de dret del seu cònjuge i, si és el cas, que el personal participant viu a costa seu o està a càrrec seu.


 • Lloc de presentació

  Es presentaran preferentment en les delegacions territorials d'Educació, sense perjuí del que establix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en els articles 82 i següents de la Llei 9/2007, de 22 d'octubre, de l'Administració de la Junta d'Andalusia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/cuerpo-de-maestros3


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar