Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Corts Generals


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado» número 143 de 14/06/2016.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola i ser major d'edat.
  b) Estar en possessió, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, del títol de Batxiller o equivalent.
  c) No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma.
  d) No patir malaltia o discapacitat que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.
  e) Complir els requisits que s'establixen en esta convocatòria.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants abonaran la taxa per drets d'examen per mitjà del seu ingrés en el compte de CaixaBank, número ES58 2100 5731 7102 0020 2684, oberta a nom de les Corts Generals, directament en qualsevol dels seus sucursals o per mitjà de transferència.

  En el resguard de l'abonament, la fotocòpia del qual s'ha d'unir a la instància, haurà de figurar en el concepte, necessàriament, la indicació «ADCG«, així com el número del document nacional d'identitat de l'aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes del pagament dels drets d'examen les persones amb discapacitat de grau igual o superior al 33%, les quals han d'acompanyar la instància amb el certificat acreditatiu de la discapacitat. Estaran exemptes del pagament també les persones desempleades, inscrites en situació de desocupació en el Servici Públic d'Ocupació Estatal, que acrediten un període mínim ininterromput de dos anys, immediatament anterior a la data de publicació d'esta convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».


 • Places

  Nombre de places

  50

  Descripció de les places

  Torn restringit: 13 places, les no cobertes passaran a torn lliure.
  Torn persones amb discapacitat: 5 places.
  Torn lliure: 32 places.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en l'oposició hauran de presentar una instància segons el model oficial annex a la present convocatòria (annex II), la versió electrònica de la qual estarà disponible en les pàgines web del Congrés dels diputats i del Senat, o en qualsevol de les dos cambres, dirigida al lletrat major de les Corts Generals, a la qual cal adjuntar una còpia del document nacional d'identitat així com del resguard de l'imprés d'ingrés o de transferència que s'haja utilitzat per a fer efectius els drets d'examen.

  La instància podrà presentar-se, alternativament:
  - Per mitjà de formulari electrònic, a través de les pàgines web del Congrés dels Diputats (www.congreso.es) i del Senat (www.senado.es).
  - En paper, de forma presencial.


 • Lloc de presentació

  En el Registre de la Direcció de Recursos Humans i Govern Interior de la Secretaria General del Congrés dels Diputats, en dies laborables, excepte dissabtes, en horari de deu a tretze hores (c/ Floridablanca, s/n, planta 6a, edifici Ampliación I, 28071 Madrid); en el Registre de la Direcció de Recursos Humans i Govern Interior de la Secretaria General del Senat, en dies laborables, excepte dissabtes, en horari de deu a tretze hores (carrer Bailén, núm. 3, 28071 Madrid); o en les oficines de Correus, en la forma reglamentàriament establida (correu certificat; cal que conste la data de presentació en la mateixa sol·licitud).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.congreso.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar