Detall

Facultatiu especialista en Endocrinologia i Nutrició (01)


 • Descripció

  Facultatiu especialista en Endocrinologia i Nutrició (01)


 • Organisme

  Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Salut (SESPA)
  Plaza del Carbayón, 1-2
  33001 Oviedo
  985 10 85 00
  Tel:985 10 85 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Estar en possessió de la títol requerit, expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència o per algun dels Estats membres de la Unió Europea, o d'altres Estats, vàlidament homologats a Espanya.
  b) Complir els requisits previstos en l'article 30.5, en relació amb l'article 33 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre per la qual s'aprova l'Estatut Marco del personal estatutari dels servicis de salut.
  c) No ostentar la condició de personal estatutari fix, laboral fix o funcionari de carrera, en la categoria o bé en el cos-escala corresponent o concordant amb la plaça objecte d'esta convocatòria, en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut, siga quina siga la seua situació.

  Els requisits expressats hauran de complir-se a la data final del termini de presentació de sol·licituds. La falta d'acreditació donarà lloc a l'exclusió com a aspirant o, si és el cas, a la rescissió del nomenament, si la no acreditació és apreciada després de la seua formalització.

  Els requisits de l'apartat a), així com els de nacionalitat i edat de l'apartat b), hauran de ser expressament acreditats per mitjà de la presentació del títol compulsat i del DNI o document anàleg.

  --


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La plaça està ubicada en l'àrea sanitària IV

  FUNCIONS
  Seran les pròpies d'un especialista en Endocrinologia i Nutrició, si bé es valoraran específicament els coneixements i formació, tant acadèmica com pràctica, en l'àmbit de la nutrició clínica.


 • Documentació / Informació

  Els interessats hauran d'omplir el model de sol·licitud (annex III), dirigida al Gerente del Área Sanitaria IV.

  Junt amb la sol·licitud, els interessats presentaran:
  - Currículum
  - Documentació acreditativa dels requisits exigits, (en document original o còpia degudament compulsada).
  - Documentació dels mèrits al·legats, (en document original o còpia degudament compulsada).
  - Cinc exemplars de la memòria/informe referida en l'apartat 6.3) de la base sexta de la present convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Hospital Universitari Central d'Astúries o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=5b2a651b0dd45510VgnVCM10000098030a0aRCRD


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar