Detall

Llicenciat Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu


 • Descripció

  Llicenciat Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu


 • Organisme

  Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Sanitat
  Passeig de Zorrilla, 1
  47007 Valladolid
  Tel:98 3413 600
  Fax:98 3413 661


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola. També podran participar, en igualtat de condicions que els espanyols:
  1. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  2. El cònjuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, o la parella de fet. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents i els del cònjuge o els de la parella de fet menors de 21 anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.
  3. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  Les persones aspirants incloses en l'apartat segon i tercer hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud el document que acredite les condicions que s'al·leguen, mitjançant l'aportació del document original o fotocòpia compulsada.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  c) Posseir el títol de Metge Especialista en l'especialitat objecte de convocatòria, o estar en condicions d'obtindre el dit títol, per haver finalitzat la formació exigida per a la seua obtenció, dins del termini de presentació de sol·licituds.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació pel ministeri competent en matèria d'educació.
  d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.
  e) No ostentar la condició de personal estatutari fix de la mateixa categoria i especialitat objecte de convocatòria, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  f) No haver sigut separada, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o Administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitada amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió.
  Les persones aspirants la nacionalitat de les quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu Estat, l'accés a la funció pública.
  g) No haver sigut condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, conforme disposa l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.


 • Taxa ordinària


  30,80 €


  Descripció de la taxa

  Les modalitats de pagament de la taxa per drets d'examen que es poden utilitzar són les següents:
  a) Pagament presencial. Aquesta modalitat permet dues opcions:
  1. Pagament a través d'entitat col·laboradora.
  2. Pagament a través del compte restringida.
  Per al pagament presencial en qualsevol de les dues opcions indicades s'utilitzarà el model 046, que es troba en l'enllaç següent:http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_
  Una vegada omplit correctament el model 046, i en donar en la pestanya Imprimir omplit apareixerà el document (tres exemplars).

  Una vegada impresos els exemplars, la persona aspirant podrà optar per realitzar l'ingrés a través de:
  -Entitats col·laboradores de la recaptació tributària que es poden consultar en l'adreça següent d'internet:
  http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284561102356/_/_/_
  L'exemplar per a l'Administració degudament validat s'acompanyarà al model de sol·licitud que es presente en l'Administració.

  -Compte restringit: es marcarà manualment en el model 046 (part inferior) l'opció Pagament en compte restringit i s'omplirà a mà el camp del compte, amb la numeració següent: ES26 2108 2260 86 0033892442. L'ingrés s'efectuarà en qualsevol oficina de l'Entitat Financera Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA (Grupo UNICAJA).

  b) Pagament mitjançant transferència.
  El pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte d'abonament ES26 2108 2260 86 0033892442.
  Els requisits d'aquesta manera de pagament són els següents:
  -La persona interessada omplirà el formulari Autoliquidació i ordre de transferència que s'acompanya com a annex V d'aquesta ordre, el firmarà i l'acompanyarà al Model de sol·licitud de participació en les proves selectives, junt amb el resguard bancari.
  -En el camp Concepte o equivalent de la transferència haurà de fer-se constar: DNI amb lletra i ordre de la convocatòria (SAN/130/2016), sense espais. Exemple: 12345678ASAN/130/2016.

  Les ordres de transferència hauran de realitzar-se amb anterioritat al cinqué dia laborable previ al final del termini de presentació de les sol·licituds.

  c) A més de les modalitats indicades anteriorment, es podrà utilitzar el pagament telemàtic del model 046 (amb accés amb certificat/DNI electrònic), l'opció del qual apareix en l'enllaç assenyalat.


 • Places

  Nombre de places

  11

  Descripció de les places

  Places corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2015.
  - Torn accés lliure: 10 places.
  - Torn discapacitats: 1 plaça.
  La plaça no coberta en el torn de persones amb discapacitat s'incrementarà a les oferides en el torn lliure. Les persones aspirants únicament podran participar en un dels torns establits.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en aquest procés selectiu, hauran d'omplir el model de sol·licitud que està disponible en la pàgina web del Portal de Salut de Castella i Lleó:
  http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-procesos-selectivos-2016.
  En l'esmentada pàgina del portal de salut es trobarà l'enllaç següent: https://procesosselectivos.saludcastillayleon.es, a què hauran d'accedir.

  Les instàncies es dirigiran a la Gerència de Salut d'Àrea de Burgos, sítia en l'av. de Los Reyes Católicos, 16 de Burgos-09005.

  Les sol·licituds hauran de presentar-se per duplicat exemplar. Un quedarà en poder de l'Administració i l'altre quedarà en poder de la persona interessada, una vegada segellat i registrat per l'oficina pública on es presente la sol·licitud.

  Les persones aspirants estrangers hauran de presentar, junt amb la sol·licitud, document que acredite que és nacional de la Unió Europea o d'algun Estat a què, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors. Els familiars dels anteriors que tinguen dret a participar en el procés selectiu d'acord amb la normativa aplicable, hauran de presentar fotocòpia compulsada d'un document que acredite el vincle de parentiu i, si és el cas, del fet de viure a costa seu.


 • Lloc de presentació

  En els serveis centrals de la Gerència Regional de Salut de Castella i Lleó, en les gerències de Salut d'Àrea, així com en els centres oficials a què es refereix i en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  Les sol·licituds que es presenten a través de les oficines de Correus hauran d'anar en sobre obert per a ser datades i segellades pel funcionari de Correus abans del seu enviament.

  Les sol·licituds subscrites en l'estranger es cursaran a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar