Detall

Agents mediambientals, sector administració especial, torn de promoció interna, Convocatòria 16/15.


 • Descripció

  Agents mediambientals, sector administració especial, torn de promoció interna, Convocatòria 16/15.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Correcció d'errors [adjudicacions i data de cessament / presa de possessió])

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació específica

  Títol de tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural (corresponent al cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família agrària) o equivalent.


 • Requisits especifics

  1. Ser funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat del subgrup C2 o del subgrup C1 (excepte els que ja pertanguen al cos C1-14-03, agents mediambientals, sector administració especial) i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a funcionari de carrera en aquest subgrup, tal com estableix l'article 119 de la Llei 10/2010, de la Generalitat, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

  Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran, en cada cas, la procedència següent:
  a) Promoció interna horitzontal: personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup C1 de l'annex I de la Llei excepte el C1-14-03).
  b) Promoció interna mixta: personal funcionari de carrera que pertanga a qualsevol cos o escala del subgrup C2 de l'annex I de la Llei d'acord amb l'article 119.1 de la mencionada Llei 10/10.
  El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que estableix l'annex I de la Llei, podrà igualment accedir al subgrup C1-14-03 mitjançant promoció interna mixta si pertany al subgrup C2 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup C1.

  2. Titulació: tindre el títol de tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural (corresponent al cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família agrària) o equivalent, o el títol universitari de grau, o complir les condicions per a obtindre'ls abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Taxa ordinària

  15,66 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'ingressaran en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà segons la modalitat de pagament que haja triat l'aspirant.

  La falta de la justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES

  a) Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat d'exempcions "Discapacitats" de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  b) Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat d'exempcions "Família nombrosa especial" de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  c) Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això, senyalaran amb una ics (X) l'apartat d'exempcions "Família nombrosa general" de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  d) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, senyalaran amb una ics (X) l'apartat "Altres" de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  S'hi aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.

  Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions establides en la convocatòria, han de presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius d'aquesta exempció.

  Serà procedent la devolució de les taxes per drets d'examen únicament en els supòsits i procediments previstos en l'article 9 del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Torn de promoció interna.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en aquestes proves selectives han d'emplenar la sol·licitud d'una de les maneres següents:
  - Sol·licitud presencial: mitjançant el model que figura en l'annex IV i que els serà facilitada en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex V o en el portal de l'Administració de la Generalitathttp://www.gva.es apartat "Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques - Direcció General de Funció Pública - Oposicions i concursos".

  - Sol·licitud telemàtica: mitjançant el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es apartat: "Atenció al ciutadà - Guia PROP - Ocupació pública - Descripció: cos C1-14-03, agents mediambientals, Convocatòria 16/15, Tramitar amb certificat".

  Instruccions per a emplenar la sol·licitud per l'interessat (vegeu les bases 6.3.1 i 6.3.2 de la convocatòria).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les maneres següents:
  a) Sol·licitud presencial: la sol·licitud la presentaran les persones interessades en les oficines públiques que figuren consignades en l'annex V, després d'haver emplenat i abonat la taxa que es fixa en la base 5.
  Les sol·licituds també es podran presentar de la manera que determina l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  b) Sol·licitud telemàtica: la sol·licitud la presentaran les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la signatura electrònica, després d'haver emplenat el formulari i haver realitzat el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides les sol·licituds que s'hagen abonat però que no s'hagen signat electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=63449


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar