Detall

Auxiliar Escola Infantil Municipal "El Bressol" (La Nucia)


 • Descripció

  Auxiliar Escola Infantil Municipal "El Bressol" (La Nucia)


 • Organisme

  La Nucia
  Plaça Major, 1
  Tel:965870700
  Fax:965870840


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la capacitat per a ser contractat, conforme a l'Estatut dels Treballadors, aprovats per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  d) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  e) Posseir la titulació exigida.
  f) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen, haurà de realitzar-se en els comptes bancaris següents:
  - CAIXALTEA: IBAN-ES54 3045 2651 27 2732000031
  - BCO. SABADELL: IBAN-ES94 0081 1067 20 0001014610
  - BBVA: IBAN-ES35 0182 4453 06 0200000226


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és fer front a les necessitats temporals de personal que puguen sorgir per absències, baixes, necessitats urgents, etc., en qualsevol de les àrees d'activitat de l'Ajuntament.


 • Documentació / Informació

  - Instància de sol·licitud que és dirigirà a l'alcalde d'este ajuntament. Es podrà utilitzar el model normalitzat d'instància que es facilitarà en el Registre d'Entrada d'este ajuntament.
  - Fotocòpia del DNI o document equivalent als efectes d'esta convocatòria.
  - Fotocòpia del títol exigit.
  - Currículum vitae.
  - Document acreditatiu del nivell de valencià i de l'experiència laboral.
  - Justificant del pagament dels drets d'examen.
  - Certificat de formació de Manipulador d'Aliments actualitzat.
  - Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament, o en la forma que determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre el Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en este cas, les persones interessades hauran de comunicar-ho, dins del termini de presentació d'instàncies, bé per fax o telegrama.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lanucia.es/atencion-ciudadana/tablon-de-anuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.