Detall

Llicenciat Especialista en Medicina Interna


 • Descripció

  Llicenciat Especialista en Medicina Interna


 • Organisme

  Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Sanitat
  Passeig de Zorrilla, 1
  47007 Valladolid
  Tel:98 3413 600
  Fax:98 3413 661


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola. També podran participar, en igualtat de condicions que els espanyols:
  1. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  2. El cònjuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, o la parella de fet. Així mateix amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents i els del cònjuge o els de la parella de fet menors de 21 anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.
  3. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  Els aspirants inclosos en l'apartat segon i tercer hauran d'acompanyar la seua sol·licitud, amb el document que acredite les condicions que s'al·leguen, per mitjà d'aportació del document original o fotocòpia compulsada.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  c) Titulació: posseir el títol de Metge Especialista en l'especialitat objecte de convocatòria, o estar en condicions d'obtindre el dit títol, per haver finalitzat la formació exigida per a la seua obtenció, dins del termini de presentació de sol·licituds.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació pel ministeri competent en matèria d'Educació.
  d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.
  e) No ostentar la condició de personal estatutari fix de la mateixa categoria i especialitat objecte de convocatòria, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  f) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, de qualsevol servici de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió.
  Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a alguna sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.
  g) No haver sigut condemnat per una sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, conforme disposa l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.

  * Accés pel torn de discapacitat:
  Hauran de tindre reconegut i actualitzat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, i hauran d'acompanyar la sol·licitud amb el certificat acreditatiu d'esta condició, per mitjà de l'aportació de la documentació original o fotocòpia compulsada, expedit pels òrgans competents en matèria de servicis socials.


 • Taxa ordinària


  30,80 €


  Descripció de la taxa

  Les modalitats de pagament de la taxa per drets d'examen que es poden utilitzar són les següents:

  a) Pagament presencial. Esta modalitat permet dos opcions:
  1. Pagament a través d'entitat col·laboradora.
  2. Pagament a través del compte restringit.
  Per al pagament presencial en qualsevol de les dos opcions indicades s'utilitzarà
  el model 046, que es troba en l'enllaç següent:
  http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_

  Una vegada omplit correctament el model 046, i en donar en ña pestanya «imprimir omplit» apareixerà el document (tres exemplars).

  Si opta per realitzar l'ingrés a través d'entitats col·laboradores (una vegada marcada manualment la casella «Ingrés a través d'entitats col·laboradores» i firmats els 3 exemplars), la relació d'entitats col·laboradores que admeten el pagament presencial del model 046 es pot consultar en l'adreça d'internet següent:
  http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284561102356/_/_/_

  Si l'interessat opta pel pagament a través del compte restringit: es marcarà manualment en el model 046 (part inferior) l'opció «Pagament en compte restringida» i s'omplirà a mà el camp del compte, amb la numeració següent: ES26 2108 2260 86 0033892442. L'ingrés s'efectuarà en qualsevol oficina de l'entitat financera Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. (Grupo UNICAJA).

  b) Pagament per mitjà de transferència.
  El pagament es realitzarà per mitjà de transferència al compte d'abonament ES26 2108 2260 86 0033892442.
  Seguint les indicacions de la present convocatòria.

  c) A més de les modalitats indicades anteriorment, es podrà utilitzar el pagament telemàtic del Model 046 (amb accés amb certificat/DNI electrònic), l'opció del qual apareix en l'enllaç assenyalat.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:

  a) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, les quals hauran d'acompanyar la sol·licitud, amb l'acreditació. No obstant això, aquells aspirants a qui s'haja reconegut esta discapacitat per la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó no l'hauran d'aportar.

  b) Els membres de les famílies nombroses que tinguen reconeguda esta condició, sempre que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, en l'Impost sobre la Renda de les persones físiques de la unitat familiar de l'interessat no supere 18.900 euros en tributació individual o 31.500 en tributació conjunta. La condició de família nombrosa s'acreditarà per mitjà del carnet de família nombrosa expedit per la Junta de Castella i Lleó o document equivalent en el cas d'aspirants que siguen residents en una altra comunitat autònoma. El requisit de renda es referirà a l'últim exercici el període de autoliquidació del qual es trobe finalitzat a la data de publicació d'esta convocatòria. A estos efectes, hauran d'acompanyar la sol·licitud amb l'acreditació, per mitjà de l'aportació del document original o fotocòpia compulsada.


 • Places

  Nombre de places

  29

  Descripció de les places

  - Torn d'accés lliure: 26 places.
  - Torn de persones amb discapacitat: 3 places.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en este procés selectiu, hauran de realitzar les actuacions següents:

  1. Omplir el model de sol·licitud que està disponible en la pàgina web del Portal de Salut de Castella i Lleó:
  http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-procesos-selectivos-2016
  2. En l'esmentada pàgina del Portal de Salut es trobarà l'enllaç següent:
  https://procesosselectivos.saludcastillayleon.es, al qual hauran d'accedir.

  Una vegada que òmpliguen el model de sol·licitud per este mitjà, hauran d'imprimir dos exemplars, abonar els drets d'examen (excepte exempts), i presentar-los en un registre oficial (o en oficines de correu en sobre obert), d'acord amb el que disposa la present convocatòria.

  Les sol·licituds es dirigiran a la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid, sítia en el carrer Álvarez Taladriz, 14 de Valladolid-47007.

  Els aspirants estrangers hauran de presentar, junt amb la sol·licitud, el document que acredite que és nacional de la Unió Europea o d'algun estat al qual, en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors. Els familiars dels anteriors que tinguen dret a participar en el procés selectiu d'acord amb la normativa aplicable, hauran de presentar fotocòpia compulsada d'un document que acredite el vincle de parentiu i, si és el cas, del fet de viure a costa seu.


 • Lloc de presentació

  En els servicis centrals de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en les gerències de salut d'àrea, així com en els centres oficials a què es referix i en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  Les sol·licituds que es presenten a través de les oficines de Correus hauran d'anar en sobre obert per a ser datades i segellades per l'empleat de Correus abans del seu enviament.
  Les sol·licituds subscrites en l'estranger es cursaran a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-procesos-selectivos-2016.


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.