Detall

Professors de Música i Dansa


 • Descripció

  Professors de Música i Dansa


 • Organisme

  Benissa
  Plaza Del Portal, 1
  Tel:965730058
  Fax:965731496


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Estar en possessió de la titulació requerida per a cada especialitat de les presents bases, o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies. En cas de presentar titulacions equivalents, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de certificació expedida a este efecte per l'Administració competent del títol Superior de Música a les ensenyances artístiques superiors (Llei 6/2006 de 23.05),
  títol Superior de Música (LO 1/90 de 03.10), títol professional de música (LO 1/90 de 03.10) En el mateix sentit, hauran d'acreditar-se les corresponents homologacions de l'Administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.
  d) Tindre complits setze anys, i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici d'ocupacions públiques, en els termes de l'article 56.1."d" de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, ni trobar-se inscrit en el registre central de delinqüents sexuals.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  El resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen, per a l'obtenció del document d'ingrés han de dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) en el c/Alacant, número 5, i també es podrà obtindre el dit document dirigint-se al següent correu electrònic tesoreria@ajbenissa.es.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  - Els interessats que es troben en situació de desocupació. Per a això hauran d'aportar certificació expedida per l'organisme competent en la matèria (actualment SERVEF), expressiva que l'interessat no percep ni subsidi ni prestació per desocupació, o que esta siga inferior al salari mínim interprofessional. Si no es pot aportar esta certificació en el moment de presentar la instància, s'ingressarà la taxa i es podrà sol·licitar la devolució amb posterioritat.

  La no presentació de la certificació no havent ingressat la taxa, implicarà la denegació de l'exempció a través de l'exclusió de l'interessat en la relació d'aspirants.

  DEVOLUCIONS
  Els citats drets d'examen només seran tornats als qui no siguen admesos al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la present convocatòria és la constitució d'una borsa de treball a fi de cobrir amb caràcter temporal, vacants definitives, llocs temporalment vacants amb dret a reserva a favor del seu titular i substitucions per qualsevol de les causes previstes legal o reglamentàriament, en les diferents especialitats que s'impartixen en l'Escola de Música i Dansa "Javier Santacreu".

  Les especialitats per a les quals es genera la present borsa seran les següents:
  A) Professor de Trompeta.
  B) Professor de Trombó, Tuba i Bombardí.
  C) Professor d'Oboé.
  D) Professor de Clarinet.
  E) Professor de Saxòfon.
  F) Professor de Flauta Travessera.
  G) Professor de Guitarra.
  H) Professor de Violí.
  I) Professor de Dolçaina.
  J) Professor de Piano i Llenguatge Musical.
  K) Professor de Percussió.
  L) Professor de Ballet/Dansa.
  M) Monitor de Danses Tradicionals


 • Documentació / Informació

  - Instància de sol·licitud que es dirigirà al senyor alcalde-president de l'Ajuntament de Benissa: es podrà utilitzar el model normalitzat d'instància que es facilitarà en el Registre d'Entrades d'este Ajuntament.
  En la instància s'haurà d'especificar el mòdul de l'especialitat a què s'aspira.

  Junt amb la instància, s'haurà d'aportar:
  - Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.
  - Documentació acreditativa d'estar en possessió dels mèrits que, si és el cas, s'al·leguen, per mitjà d'originals o fotocòpies compulsades.
  El Tribunal no tindrà en compte aquells mèrits que no siguen acreditats documentalment.

  Els aspirants amb minusvalideses hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, a fi de fer les adaptacions de temps i de mitjans necessaris per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta de participants.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament, o en la forma que determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre el Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://benissa.sedelectronica.es/board//


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar