Detall

Facultatiu Especialista d'Àrea de Ginecologia i Obstetrícia


 • Descripció

  Facultatiu Especialista d'Àrea de Ginecologia i Obstetrícia


 • Organisme

  Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Salut (SESPA)
  Plaza del Carbayón, 1-2
  33001 Oviedo
  985 10 85 00
  Tel:985 10 85 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, la d'algun país membre de la Unió Europea, o la d'algun país inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  b) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del nomenament.
  c) Tindre complits 18 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol de Llicenciat o Doctor en Medicina i Cirurgia i del Títol de l'especialitat de corresponent, expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència o per algun dels estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 1691/1989, de 29 de desembre, modificat per Reial Decret 2071/1995, de 22 de desembre i pel Reial Decret 326/2000, de 3 de març, o d'altres estats, vàlidament homologats a Espanya.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat, amb caràcter ferm, per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió.
  f) No ostentar la condició de personal estatutari fix en la categoria i especialitat corresponent a la plaça objecte d'esta convocatòria, ni la condició de personal fix o propietari, en els règim laboral o funcionari, en la dita categoria i especialitat.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Els candidats hauran de formular sol·licitud, en el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex III , dirigida a la Gerencia del Área Sanitaria III , en el Hospital "San Agustín", Camino de Heros número 6, 33401 Avilés. A la sol·licitud s'acompanyarà la documentació següent:

  Currículum personal i documentació acreditativa dels mèrits al·legats. L'ordenació d'ambdós haurà d'adequar-se a l'estructura de valoració de mèrits del Barem de Mèrits per a Personal Facultatiu Sanitari d'Atenció Especialitzada contingut en l'annex I del vigent Pacte sobre contractació temporal del Servici de Salut del Principat d'Astúries. És aconsellable aconsellable una autobaremació dels mèrits, que en cap cas serà vinculant.

  No seran valorats els mèrits al·legats que no s'acrediten documentalment. Per a l'acreditació d'experiència professional es requerirà acompanyar la certificació de servicis prestats en l'especialitat, i no tindrà validesa a estos efectes el document relatiu al nomenament subscrit.


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Hospital San Agustín, o per qualsevol de les formes establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.asturias.es/portal/site/astursalud/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.