Detall

treballador/a social


 • Descripció

  treballador/a social


 • Organisme

  Alboraya
  Milagrosa, 17
  Tel:963171700
  Fax:961859630


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [nou termini])

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  -Tindre la nacionalitat espanyola, no obstant això, els nacionals d'altres estats podran accedir en els termes establits en l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Respecte d'això, els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran de tindre coneixements de la llengua castellana de nivell C2, coneixement que s'acreditarà per mitjà de certificat d'haver cursat l'educació primària i secundària en l'Estat Espanyol; diploma d'espanyol (C2 o equivalent) o certificat d'aptitud en castellà per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
  - Estar en possessió del títol de Grau en Treball Social o equivalent. Les titulacions obtingudes en l'estranger hauran de justificar-se amb la documentació que acredite la seua homologació.
  - No patir malaltia, ni defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  - No trobar-se incurs en cap dels supòsits d'incapacitat o incompatibilitat establits per la legislació vigent.
  - Així mateix, els aspirants seleccionats, previ a la seua contractació consentiran a l'Ajuntament perquè consulte la inexistència d'antecedents penals per delictes sexuals de conformitat amb el que establix l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, introduït per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la selecció i contractació laboral temporal.


 • Documentació / Informació

  La instància de sol·licitud es dirigirà a l'alcalde president d'este ajuntament, i podrà utilitzar-se la instància model que facilitarà l'oficina d'informació municipal.

  A les instàncies s'adjuntarà:
  a) Currículum vitae
  b) Fotocòpia del títol exigit.
  c) Fotocòpia del DNI
  d) Sobre tancat amb la documentació acreditativa dels mèrits que s'hagen de valorar en la fase de concurs.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Alboraya o en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://95.39.226.70/portal/EmpleoPublico.nsf/VW001CT/4EE84F1D3EF5DC8CC1257FE10043835D?openDocument&lg=ct


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar