Detall

Tècnic de Gestió Econòmica


 • Descripció

  Tècnic de Gestió Econòmica


 • Organisme

  Diputació Alacant
  Av. de la Estació, 6
  Tel. 965121300
  03005 . Alicante


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. També podran accedir com a personal funcionari en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques:
  a.1) Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o nacionals d'aquells estats, als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  a.2) El cònjuge, descendents i descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, menors de 21 anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.
  Tots estos aspirants hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud la documentació que acredite les condicions que s'al·leguen.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. La Diputació Provincial d'Alacant es reserva el dret a sotmetre els aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'este requisit.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut
  sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de Diplomat en Ciències Empresarials o tindre aprovats els tres primers cursos de la Llicenciatura en Economia, en Administració i Direcció d'Empreses, o la titulació corresponent conforme al sistema universitari vigent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de certificació expedida a este efecte per l'Administració competent en cada cas. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Objecte de la convocatòria:
  Seleccionar la plaça en règim d'interinitat. Esta plaça està inclosa en l'escala d'Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic mitjà.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en l'oposició, ho sol·licitaran en instància dirigida a la Presidència de la Diputació Provincial, en la qual hauran de manifestar que reunixen totes i cada una de les condicions o requisits exigits en la base segona.
  El model d'instància es facilitarà tant en les dependències del Departament de Personal com en l'Oficina d'informació d'esta Corporació, i a través de la seua pàgina web (www.ladipu.com).

  Junt amb la instància hauran d'adjuntar:
  - Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat
  - Curriculum vitae.
  Les persones amb discapacitat hauran d'aportar fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent, que acredite tal condició, així com el tipus i graduació.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre General de la Diputació Provincial (c/. Tucumán, núm. 8, d'Alacant) en hores hàbils, de dilluns a divendres.
  - En la forma que determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  En cas de presentar-se en les Oficines de Correus i Telègrafs, haurà de fer-se en sobre obert i deixant constància de la data de presentació.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ov.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=559988483&evento=execevento&nemot=EMP_CONVOCA_DET&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|20|smnuEmpleo|34&opcionmenu=0&idCookie=&key=7667


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.