Detall

Infermer/a


 • Descripció

  Infermer/a


 • Organisme

  Govern de Cantàbria: Conselleria de Sanitat i Serveis Socials
  C/ Federico Vial, 13
  39009 Santander
  Tel:942208240
  Fax:942207224


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir, com a personal estatutari, en igualtat de condicions que els espanyols.
  Estes previsions seran aplicables, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  Igualment s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siguen d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
  b) Estar en possessió del títol de Grau, Diplomat Universitari d'Infermeria, Ajudant Tècnic Sanitari o la Certificació prevista en l'article 3 del Reial Decret 853/1993, de 4 de juny, o algun dels títols, certificats o diplomes a què fa referència l'article 30 de la Directiva 93/16/CEE, l'enumeració dels quals figura en l'apartat 1 de la Comunicació 96/C 363/04, de la Comissió Europea o siguen titulars de les certificacions previstes en l'article 36.4 de dita Directiva, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  L'interessat haurà de justificar les equivalències dels títols al·legats que no tinguen el caràcter general. Igualment, en el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, haurà d'acreditar-se l'homologació pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o qualsevol altre òrgan de l'administració competent per a això.
  c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.
  d) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, d'algun servici
  de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió.
  f) En el cas dels nacionals d'altres estats mencionats en el paràgraf a), no trobar-se inhabilitat, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o servicis públics en un estat membre, ni haver sigut separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o servicis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
  g) No tindre la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria, i si és el cas, especialitat a què s'opta.
  h) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun dels delictes a què es referix l'article 13,5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, introduït per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
  i) Haver abonat les taxes a les quals es referix la base 3.3 de la present convocatòria, tret d'aquells aspirants que n'estiguen exempts, segons s'establix en la base 3.4 d'esta convocatòria.

  * Quota de reserva a persones amb discapacitat.
  Hauran de tindre reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent. Hauran d'acompanyar la sol·licitud amb el certificat acreditatiu d'esta condició (original o fotocòpia compulsada), expedit pels òrgans administratius competents. No obstant això, aquells aspirants a qui s'haja reconegut esta discapacitat per la Comunitat Autònoma de Cantàbria, no hauran d'aportar l'acreditació, sempre que atorguen el consentiment per a la seua verificació d'ofici per l'Administració, segons que establix la base 11.


 • Taxa ordinària


  30,30 €


  Descripció de la taxa

  Per a efectuar l'ingrés dels drets d'examen, s'omplirà a través del model 046 WEB "Taxes, preus públics i altres ingressos", que podrà obtindre's entrant a través de l'aplicació informàtica disponible en la pàgina web o "http://www.scsalud.es/" www.scsalud.es, a través de l'enllaç habilitat a este efecte amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu.

  El pagament dels drets d'examen es podrà realitzar de les maneres següents:

  - Pagar amb targeta de dèbit o crèdit (excepte Diners Club i American Express) i imprimir el document una vegada realitzat el pagament. S'hi obtenen dos còpies ("exemplar per a l'interessat" i "exemplar per a l'Administració"), on apareixen reflectides les diligències justificativas de l'ingrés NRC i la seua validació per l'Administració CSV.

  - Imprimir el document que constarà de tres còpies ("exemplar per a l'interessat", "ejemplar per a l'entitat col·laboradora", i "exemplar per a l'Administració) i acudir a realitzar el pagament en qualsevol oficina en el territori espanyol de les entitats bancàries col·laboradores de la recaptació del Govern de Cantàbria que apareixen enumerades en el moment de la confecció i en els documents impresos.

  - Accés per mitjà de certificat o DNI digital a través de la passarel·la de pagament del Govern de Cantàbria, amb càrrec en compte de qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació del Govern de Cantàbria, que apareix reflectida en la informació de pagament del model 046 WEB.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament d'esta taxa els que es troben inscrits com a demandants d'ocupació amb almenys un mes d'antelació a la data de publicació de la present convocatòria, la qual cosa acreditaran amb la presentació junt amb la sol·licitud de participació, del document original -o còpia compulsada- acreditatiu de la seua condició de demandant d'ocupació en un Servici Públic d'Ocupació.

  No obstant això, aquells aspirants inscrits com a demandants d'ocupació en el Servici Públic d'Ocupació de Cantàbria no hauran d'aportar tal acreditació, sempre que en la sol·licitud conste el seu consentiment per a ser verificada tal situació d'ofici per l'Administració, i en este cas caldrà ajustar-se al que preveu la base 11.


 • Places

  Nombre de places

  37

  Descripció de les places

  * Atenció Especialitzada:
  - Torn accés lliure: 30 places.
  - Torn persones amb discapacitat: 2 places.

  * Atenció Primària:
  - Torn accés lliure: 5 places.


 • Documentació / Informació


  Es formalitzaran necessàriament en l'imprés oficial que s'ajustarà al model normalitzat que es publica com a annex III de la present convocatòria, i es dirigiran a la titular de la Conselleria de Sanitat.

  S'ompliran preferentment a través de l'aplicació informàtica disponible en la pàgina web: "http://www.scsalud.es/" o www.scsalud.es.

  Els aspirants estrangers que residisquen a Espanya hauran de presentar una fotocòpia compulsada del corresponent document d'identitat o passaport i de la targeta de resident comunitari o de familiar de resident comunitari en vigor o, si és el cas, de la targeta temporal de resident comunitari o de treballador comunitari fronterer en vigor, sense perjuí del que disposa la base 11a.

  Els aspirants que siguen nacionals de la Unió Europea o d'algun estat, al qual en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, que no residisquen a Espanya, bé per residir en l'estranger o per trobar-se a Espanya en règim d'estada, hauran de presentar una fotocòpia compulsada del document d'identitat o passaport. Els familiars dels anteriors hauran de presentar una fotocòpia compulsada del visat i, si és el cas, del resguard d'haver sol·licitat la corresponent targeta o del resguard d'haver sol·licitat l'exempció del visat i la corresponent targeta. Si no se sol·liciten estos documents, hauran de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acrediten el vincle de parentiu i una declaració jurada o promesa de l'espanyol, del nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o del nacional d'algun Estat, al qual en virtut dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, amb el qual hi ha este vincle, que no està separat de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet que l'aspirant viu a despeses d'ell o està a càrrec seu.


 • Lloc de presentació

  Una vegada omplida la sol·licitud de participació i, si és el cas, validat el document 046 després d'haver efectuat l'ingrés corresponent als drets d'examen, es presentaran ambdós en el registre del Servicio Cántabro de Salud, ubicat en l'avinguda Cardenal Herrera Oria s/n, CP 39011 de Santander, o en qualssevol dels llocs i mitjans assenyalats en l'article 38.4 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de Correus, es farà en sobre obert, perquè la sol·licitud siga datada i segellada per l'empleat de Correus abans de ser certificada.

  Les sol·licituds subscrites pels residents en l'estranger podran presentar-se, en el termini assenyalat en la present base, en les corresponents representacions diplomàtiques o oficines consulars espanyoles en l'estranger.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/2162705/3749278


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar