Detall

Netejador o Netejadora.


 • Descripció

  Netejador o Netejadora.


 • Organisme

  Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
  Av. de Gabriel Alomar, 33
  CP: 07006 (Palma de Mallorca)
  Tel:971177076
  Fax:971784394


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  * Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat de la Unió Europea, o bé ser nacional d'altres estats amb les condicions que establix l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'Abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  * Tindre 16 anys complits i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  * Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents a la categoria de treballador o treballadora social.
  * No haver sigut separades, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servici de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions semblants a les dels llocs de treball objecte d'esta convocatòria.
  En el cas que siguen nacionals d'un altre estat, no estar inhabilitades o en una situació equivalent, ni estar sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en les mateixes condicions, l'accés a una ocupació pública.
  * Estar en possessió d'una de les titulacions següents: certificat d'escolaritat o formació professional equivalent. S'entén que tenen formació laboral equivalent les persones que actualment presten servicis en qualsevol administració pública o en un ens del sector públic instrumental i que tinguen acreditada una experiència professional de més de tres anys en la categoria professional concreta o han superat un curs de formació professional directament relacionat amb la categoria, impartit en un centre oficial reconegut.

  En el supòsit de titulacions expedides en l'estranger, s'ha d'aportar la corresponent homologació del Ministeri d'Educació.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds es presentaran per mitjà del model normalitzat que està a disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Fundació en l'adreça d'Internethttp://fbd.caib.és.

  A la sol·licitud s'adjuntarà, degudament omplida i firmada, una fotocòpia del DNI i l'original o fotocòpia compulsada (la Fundació no compulsarà cap document) de la documentació següent:

  a. La documentació acreditativa de la titulació exigida.
  b. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats (experiència professional, formació i coneixements de la llengua catalana).
  c. Per a les persones aspirants amb discapacitat, el certificat acreditatiu del grau de discapacitat i el certificat d'aptitud expedit pel Centre Base, dependent de la Direcció General de Dependència, o per un organisme públic equivalent, sobre les condicions personals per a exercir les funcions corresponents al lloc de treball, que ha d'expressar que l'aspirant es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del lloc de treball; si és el cas, amb les pertinents adaptacions.
  d. La indicació d'una adreça electrònica o un telèfon als efectes de notificacions i comunicacions amb la Fundació.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds han de presentar-se, de dilluns a divendres, de les 9:00 hores a les 14:00 hores, en els llocs següents:

  - Seu de la Fundació: av. Gabriel Alomar, 33, 1r, 07006, de Palma.
  - Residència i Centre de dia Can Blai: Rotonda carretera de Sant Carles s/n, 07840 Santa Eulària des Riu (Eivissa).
  - Residència i Centre de dia Can Raspalls: c. Can Raspalls s/n, 07817 Sant Jordi de Ses Salines, Sant Josep de Sa Talaia (Eivissa).

  Les sol·licituds també es poden enviar per correu ordinari a la seu de la Fundació (avinguda Gabriel Cavallonar, 33, 1r, 07006 Palma), complint el que establix l'article 14 de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servici postal universal, dels drets de l'usuari i del mercat postal .
  Si es necessita un justificant de la presentació de la sol·licitud, la persona interessada ha d'aportar una fotocòpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2639154&coduo=138646&lang=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar