Detall

Peons


 • Descripció

  Peons


 • Organisme

  Llombai
  Plaza Mayor, 1
  Tel:962550403
  Fax:962550463


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola. No obstant això, els nacionals d'altres estats podran accedir en els termes establits en l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  - Estar en possessió del certificat escolar o equivalent. L'homologació i/o l'equivalència de qualsevol títol haurà d'aportar-la la persona interessada, degudament acreditada per l'autoritat acadèmica competent.
  - Posseir la capacitat funcional per al desenrotllament de les tasques. Les persones amb alguna discapacitat hauran d'acreditar per mitjà dels certificats expedits per l'autoritat competent la compatibilitat per a l'exercici de les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de cap administració pública. Així mateix no haurà de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques en els termes establits en l'article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Descripció de les places

  És objecte d'esta convocatòria cobrir per mitjà de substitucions temporals, les situacions produïdes pel personal, i que relacionem a continuació:
  - Incapacitat temporal
  - Permisos
  - Vacances
  - Acumulació de tasques
  Qualsevol altra circumstància que es produïsca.


 • Documentació / Informació

  La instància de sol·licitud es dirigirà a l'alcalde president d'este ajuntament, i es podrà utilitzar la instància model que facilitarà l'oficina d'informació municipal.

  A la instància s'adjuntarà (original o la fotocòpia compulsada o convalidada):
  a) DNI o núm. Identitat estranger.
  b) Titulació exigida segons la categoria.
  c) Mèrits que s'al·leguen.

  Els aspirants que hagen fet valdre la seua condició de persones amb minusvalideses un certificat de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials que acredite esta condició, i també la capacitat i la compatibilitat per a desenrotllar les tasques i les funcions corresponents a la plaça objecte d'esta convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'entrada de l'Ajuntament de Llombai o en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.llombai.es/va/report/convocatoria-publica-creacio-diverses-borses-treball


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar