Detall

Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, especialitat Romanés.


 • Descripció

  Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, especialitat Romanés.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents, o nacional d'algun estat, a què s'aplique els Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
  b) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen, hauran d'acreditar un coneixement adequat d'esta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV.
  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació.
  d) No patir malaltia ni estar afectat/per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència.
  e) No haver sigut separat/a per expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/a per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els termes que per a cada un d'estos cossos es descriu en l'annex V de la present convocatòria.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en esta convocatòria, hauran d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex I i que també podran obtindre en l'adreça d'Internet:http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/bolsas

  DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR-SE JUNT AMB LA INSTÀNCIA

  Amb caràcter obligatori:
  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. A falta d'això s'aportarà fotocòpia del DNI. (Reial Decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o, a falta d'això, taxa del títol i certificació acadèmica.
  3. Fotocòpia compulsada del títol o experiència docent que acredita la formació pedagògica i didàctica que s'establix en l'annex V d'esta convocatòria.
  4. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents relacionats en l'annex IV (Només per a aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola).

  Apartats del barem:
  Apartat 1.- Certificat on consten exercicis aprovats en l'oposició (no serà necessari quan s'al·leguen exercicis de procediments selectius convocats per la Generalitat Valenciana).
  Apartat 2.- Certificat de servicis en centres públics o, a falta d'això, fotocòpia de la presa de possessió i cessament, on figure l'especialitat, de tots els períodes treballats acompanyats d'informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
  Apartat 3.- Fotocòpia del contracte de treball de tots els períodes treballats i informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.

  Tots els documents han de ser aportats junt amb la instància en el termini establit en esta convocatòria. Qualsevol documentació relativa a mèrits aportada fora de termini no serà tinguda en compte en la baremació.

  No es computarà cap mèrit que no estiga inclòs en el barem de la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Preferentment en la Subdirecció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sense perjuí del que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/rumano


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar