Detall

Tècnic/a d'Administració General


 • Descripció

  Tècnic/a d'Administració General


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea. També podran participar siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública, s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació dels treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir si és el cas de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol de Llicenciat/ada en Dret, Ciències Polítiques, Econòmiques, Empresarials, o bé el títol universitari de grau equivalent a estes titulacions, o complides les condicions per a obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació del títol. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'algun expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Per a ser admesos i prendre part en les proves selectives, els/les sol·licitants hauran de manifestar en les seues instàncies que reunixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'efectuarà en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.

  Els drets d'examen només seran tornats als qui no siguen admesos al procediment selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre-hi part.


 • Places

  Descripció de les places

  És objecte de la present convocatòria la provisió temporal en els supòsits de vacant, substitució i contingències que afecten el personal amb reserva de lloc de treball i altres necessitats de caràcter temporal per causes legalment establides.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen participar en estes proves selectives, hauran de presentar omplit el document de "Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives d'Ingrés a la Funció Pública. Autoliquidació", d'acord amb el model oficial, que haurà de ser imprés des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es). Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.
  En les dependències de l'Ajuntament de Castelló (Punts d'Informació Multimèdia), es posarà a disposició dels interessats que ho requerisquen, els recursos informàtics suficients per a accedir a la pàgina web, i per a omplir i imprimir el document.
  Amb el document de "Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives d'Ingrés en la Funció Pública Local. Autoliquidació" ja omplit i imprés, s'efectuarà el pagament dels drets d'examen.

  Junt amb el document de "Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives d'Ingrés en la Funció Pública Local. Autoliquidació", els/les aspirants hauran de presentar l'annex II-Full d'Autobaremació omplit.


 • Lloc de presentació

  - Registre General de l'Ajuntament (Pl. Major, 1)
  - Registre de les Juntes de Districte Nord (Pl. Primer Molí)
  - Registre Districte Sud (c/ Ricardo Catalá, cantó amb Joaquín Márquez)
  - Registre Districte Est (av. Germans, 17)
  - Registre Districte Oest (Pl. Espanya s/n, antiga estació Renfe)
  - Registre Districte Marítim (Passeig Bonavista, 28)
  - En la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:
  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni corresponent.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93&con=51130


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar