Detall

Enginyers Tècnics Forestals.


 • Descripció

  Enginyers Tècnics Forestals.


 • Organisme

  Ministeri d'Hisenda i Administració Pública
  C/ Alcalá, 5
  28014 Madrid
  Tel:91 595 80 00
  Fax:91 595 84 86


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Informació pública de les bases

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  Les bases comunes per les quals es regiran les presents convocatòries són les establides en l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre, per la qual s'establixen les bases comunes que regiran els processos selectius per a l'ingrés o l'accés en cossos o escales de l'Administració General de l'Estat (BOE del 27), modificada per l'Orde PRE/2061/2009, de 23 de juliol (BOE del 30).

  * Titulació: Estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol d'Enginyer Tècnic Forestal, o el títol que habilite per a l'exercici d'esta professió regulada, segons establixen les directives comunitàries, en finalitzar el termini de presentació d'instàncies.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació o si és el cas del corresponent certificat d'equivalència. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari.


 • Taxa ordinària

  22,42 €


  Descripció de la taxa

  L'import reduït per a famílies nombroses de categoria general és de 11,21 euros.

  El pagament de la taxa es realitzarà de les formes següents:

  * Telemàtic: en el supòsit de presentació d'instàncies per via telemàtica amb certificat electrònic. La constància de pagament correcte de les taxes estarà avalada pel número de referència complet (NRC) emés per l'Agència Estatal d'Administració Tributària que figurarà en el justificant de registre.

  * Presencial: es presentarà l'original de la sol·licitud impresa omplit en la forma descrita en qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit de les que actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació tributària.
  En la sol·licitud haurà de constar que s'ha realitzat el dit ingrés per mitjà de validació de l'entitat col·laboradora a través de certificació mecànica o, a falta d'això, de segell i firma autoritzada en l'espai reservat a estos efectes.

  * En el cas que el pagament de la taxa de drets d'examen s'abone en l'estranger. L'ingrés podrà efectuar-se directament en qualsevol oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o per mitjà de transferència des d'un número de compte bancari oberta en una entitat en l'estranger al compte corrent:
  codi IBAN ES06-0182-2370-4902-0020-3962 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a nom de «Tresor Públic. Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Drets d'examen».


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:
  a) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, havent d'acompanyar a la sol·licitud certificat acreditatiu de tal condició.
  b) La persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria, en els termes que preveu l'apartat dotzé.5.b) de l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre.
  Estes persones hauran d'acompanyar a la sol·licitud estos dos documents:
  1. Certificat emés pels Servicis Públics d'Ocupació sobre la seua condició de demandants d'ocupació, amb els requisits assenyalats en l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre.
  2. Declaració jurada o promesa escrita del sol·licitant de no tindre rendes superiors, en còmput mensual, al Salari Mínim Interprofessional.
  c) Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de la Família Nombrosa (BOE de 19 de novembre). D'esta manera, tindran dret a una exempció del 100 % de la taxa els membres de famílies de categoria especial i a una bonificació del 50 % els membres de les famílies de la categoria general.
  La condició de família nombrosa s'acreditarà per mitjà de fotocòpia del corresponent títol actualitzat, que haurà de ser adjuntat a la sol·licitud.
  d) Les víctimes del terrorisme, entenent per tals, les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten per mitjà de sentència judicial ferma o en virtut de resolució administrativa per la qual es reconega tal condició, el seu cònjuge o persona que haja conviscut amb anàloga relació d'afectivitat, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i difunts, d'acord amb la disposició final quinta de la Llei Orgànica 9/2015, de 28 de juliol, que afig una nova lletra a l'apartat cinc de l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre.


 • Places

  Nombre de places

  5

 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen participar en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en el formulari de sol·licitud (model 790) que s'omplirà d'acord amb les instruccions de l'annex IV:

  a) Els interessats podran presentar la seua sol·licitud per via electrònica fent ús del servici Inscripció en Processos Selectius del punt d'accés general http://administracion.gob.es/PAG/ips), seguint les instruccions que se li indiquen. La presentació per esta via permetrà el següent:
  - La inscripció en línia del model 790.
  - Annexar documents a la sol·licitud.
  - El pagament electrònic de les taxes.
  - El registre electrònic de la sol·licitud.
  Una vegada completats les dades sol·licitades, polsant sobre el botó de «Inscriure's», es mostrarà una pantalla de progrés on es dóna confirmació de cada un d'estos passos. Es donarà per completat el tràmit una vegada que es mostren els justificants del pagament i registre de la inscripció. D'una altra manera el procés no es considerarà complet.
  En els casos en què les sol·licituds omplides per via electrònica hagen d'anar acompanyades de documentació addicional, esta podrà adjuntar-se escanejada en la sol·licitud electrònica o podrà ser presentada en els llocs previstos en esta convocatòria.

  És necessari com a requisit previ per a la inscripció via telemàtica posseir un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats (més informació per a la seua obtenció en http://www.cert.fnmt.es/ i en http://www.dnielectronico.es, respectivament).

  b) Els interessats podran presentar la seua sol·licitud en suport paper, i hauran d'omplir prèviament el formulari 790, a través del punt d'accés general http://administracion.gov.és/P/ips. Una vegada omplits en l'esmentada pàgina totes les dades sol·licitades del dit formulari, hauran de clicar en la part inferior sobre l'opció «generar sol·licitud», el document constarà de tres còpies («exemplar per a l'Administració», «exemplar per a l'interessat» i «exemplar per a l'entitat col·laboradora»). Cada sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu únic (no són vàlides les fotocòpies).

  c) Les sol·licituds presentades des de l'estranger acompanyaran el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (C/ Alcalá, 9, Madrid) o en els registres de les Delegacions i Subdelegacions del Govern de l'Administració General de l'Estat, sense perjuí del que disposa l'apartat Dotzé de l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre (BOE de 27 de novembre), modificada per l'Orde PRE/2061/2009, de 23 de juliol (BOE de 30 de juliol).
  Les sol·licituds podran cursar-se en l'estranger per mitjà de la seua presentació en les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ips.redsara.es/IPSC/action/secure/buscarConvocatorias.do


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.