Detall

Ajudants de laboratori de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.


 • Descripció

  Ajudants de laboratori de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 10 dies naturals següents al de la publicació de la present convocatòria en el Boletín Oficial del Estado o diari oficial de la Comunitat Autònoma. (DOCV núm. 7833 de 21/7/2016) (BOE núm. 175 de 21/7/2016)


 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits especifics

  1. Funcionaris de carrera pertanyents als cossos i escales d'ajudants de laboratori de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, siga quin siga l'àmbit territorial en què estiguen destinats, que reunisquen les condicions generals exigides i els requisits determinats en esta convocatòria en la data en què acabe el termini de presentació de les sol·licituds de participació i les mantinguen fins a la resolució definitiva del concurs.

  2. Els funcionaris de carrera pertanyents als cossos i escales d'ajudants de laboratori de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses només podran prendre part en este concurs, per al mateix cos o escala en què estan en actiu, si en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds ha transcorregut un període de dos anys des que es va dictar la resolució per la qual es va convocar el concurs de trasllat en què el funcionari va obtindre la seua última destinació definitiva en el cos o escala des del qual participa, o la resolució en què se li va adjudicar destinació definitiva, si es tracta de funcionaris de nou ingrés


 • Places

  Nombre de places

  8

  Descripció de les places

  Llocs relacionats en l'annex II i III de la convocatòria


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en este concurs hauran d'ajustar-se al model publicat com a annex II d'esta resolució, i caldrà omplir tots els apartats que se li exigisquen.

  Amb la sol·licitud s'adjuntaran els documents següents:
  a) Fotocòpia de la resolució per la qual se li va adjudicar l'última plaça exercida en propietat.
  b) El concursant en situació d'excedència aportarà fotocòpia compulsada de la resolució per la qual se li va concedir l'excedència.
  c) Fotocòpies compulsades dels certificats o diplomes acreditatius del coneixement de llengües oficials pròpies de les comunitats autònomes.


 • Lloc de presentació

  Conelleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. Direcció General de Justícia
  Ciutat administrativa 9 d'Octubre. Torre 4
  C/ Castán Tobeñas, 77
  46018 València

  - Direcció Territorial de Justícia d'Alacant
  Rambla Méndez Núñez, 41
  03001 Alacant

  - Direcció Territorial de Justícia de Castelló
  C/ Major, 76-78
  12001 Castelló

  Les sol·licituds podran remetre's també en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Si les sol·licituds es presenen a través de les oficines de Correus hauran d'anar en sobre obert per a ser datades i segellades pel funcionari corresponent abans de ser certificades.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a: • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar