Detall

Agents de la policia local


 • Descripció

  Agents de la policia local


 • Organisme

  Benicàssim/Benicasim
  Médico Segarra, 4
  Tel:964300962
  Fax:964303432


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 kw/kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament General de Conductors, aprovat per RD 772/1997 de 30 de maig) o A2 que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35 kw i una relació potència/pes màxima de 0,2 kw/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència, per als obtinguts a partir de l'esmentada data (Reglament General de Conductors vigent, aprovat per RD 828/2009 de 8 de maig).


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equivalent o complir les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'homologació i/o equivalència de qualsevol títol haurà d'aportar-la la persona interessada, degudament acreditada per l'autoritat acadèmica competent.
  c) No patir cap malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadros d'exclusions mèdiques que es recullen en l'annex d'estes bases, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  d) Tindre complits 18 anys sense que excedisca l'edat de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  - Esta taxa per participació en processos selectius, s'exigirà en règim d'autoliquidació.
  - Els interessats hauran de practicar l'autoliquidació en els impresos habilitats a este efecte per l'Administració municipal i realitzar el seu ingrés en les entitats bancàries autoritzades abans de presentar la sol·licitud d'inscripció. No s'admetrà el pagament fora del dit termini.
  - Esta autoliquidació serà facilitada als aspirants pel Servici d'Informació Ciutadana, bé presencialment, o a través de la pàgina web de l'Ajuntament (www.benicassim.es), Administració electrònica, apartat autoliquidacions.


 • Exempció / Reducció taxes

  a) En el cas que l'aspirant siga una persona que figura com a demandant d'ocupació en els centres Servef d'Ocupació de la Generalitat o organisme equivalent amb una antiguitat mínima de 6 mesos, referida a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el (BOP o BOE), s'aplicarà una reducció del 90 per cent sobre la tarifa en el primer apartat, que dóna com a resultat la quantitat de 5 EUROS (CINC EUROS).
  Per a l'aplicació de la dita tarifa el subjecte passiu haurà d'acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció, la seua condició de demandant d'ocupació per mitjà de la presentació del document on s'acredite la seua inscripció en els centres Servef d'Ocupació o organisme equivalent i en el qual s'especifique la situació de la demanda i la data de la pròxima renovació (DARDE o document que en un futur el substituïsca).
  b) En el cas que l'aspirant siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, s'aplicarà una reducció del 90 per cent sobre la tarifa prevista en l'apartat primer, que dóna com a resultat la quantitat de 5 EUROS (CINC EUROS ).
  Per a l'aplicació de la dita tarifa el subjecte passiu haurà d'acreditar el seu grau de discapacitat per mitjà de la presentació de certificat oficial vigent en la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el (BOP o BOE ) en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció i la còpia de l'autoliquidació ingressada.
  c) En el cas que l'aspirant siga membre d'una família nombrosa, s'aplicarà una reducció del 20 per cent sobre la tarifa prevista en l'apartat primer, resultant la quantitat de 40 euros (QUARANTA EUROS). La condició de membre d'una família nombrosa s'acreditarà per mitjà de la presentació de títol en vigor expedit per la Generalitat Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Torn lliure


 • Documentació / Informació

  Els interessats ompliran el model oficial de sol·licitud (annex III) i que estarà a disposició en el Servici d'Informació Ciutadana (SIC) d'este ajuntament i en la web municipal (www.benicasim.es) apartat Ocupació Pública.
  Les instàncies es dirigiran a l'alcaldessa d'este ajuntament

  A les instàncies s'adjuntarà:
  a) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen i, si és el cas, la documentació acreditativa de les bonificacions en la forma que es regula en la base quarta de les presents bases de selecció.
  b) Certificat mèdic oficial expedit en data presentació d'instàncies en què es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides en estes bases, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública. La falta de presentació del certificat exclourà els aspirants de participar en el procés de selecció que es convoca.
  Este certificat serà original o còpia compulsada i el seu període de vigència als efectes de realitzar les proves físiques serà de tres mesos a comptar de l'endemà a la data de la seua expedició fins a la realització.
  En el cas que hagen superat les proves físiques de conformitat amb el que disposa la base octava, hauran de presentar el certificat acreditatiu d'haver-les superat. En un moment posterior, no s'admetran certificats de superació de les proves físiques i en conseqüència, no n'estaran exempts i hauran de realitzar-les. (art. 3.2 de l'Orde d'1 de juny de 2001 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques).


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'este ajuntament en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ayto.benicassim.es/ayuntamiento/es/1348/Empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar