Detall

Facultatiu/iva Especialista d'Àrea d'Anàlisis Clíniques


 • Descripció

  Facultatiu/iva Especialista d'Àrea d'Anàlisis Clíniques


 • Organisme

  Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Salut (SESPA)
  Plaza del Carbayón, 1-2
  33001 Oviedo
  985 10 85 00
  Tel:985 10 85 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, la d'algun país membre de la Unió Europea, o la d'algun país inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  - Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del nomenament.
  - Tindre complits 18 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol de Llicenciat o Doctor en Medicina i Cirurgia i del Títol de l'especialitat corresponent, expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència o per algun dels estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 1691/1989, de 29 de desembre, modificat per Reial Decret 2071/1995, de 22 de desembre i pel Reial Decret 326/2000, de 3 de març, o d'altres Estats, vàlidament homologats a Espanya.
  - No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques, en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat, amb caràcter ferm, per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió.
  - No ostentar la condició de personal estatutari fix en la categoria i especialitat corresponent a la plaça objecte d'esta convocatòria, ni la condició de personal fix o propietari, en els règims laboral o funcionari, en la dita categoria i especialitat.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Accés lliure


 • Documentació / Informació

  Els candidats ompliran el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex III, dirigida a la Gerència de l'Àrea Sanitària III.

  La sol·licitud s'acompanyarà amb la documentació següent:
  - Currículum personal i documentació acreditativa dels mèrits al·legats. L'ordenació d'ambdós haurà d'adequar-se a l'estructura de valoració de mèrits del Barem de Mèrits per a Personal Facultatiu Sanitari d'Atenció Especialitzada contingut en l'annex I del vigent Pacte sobre contractació temporal del Servici de Salut del Principat d'Astúries. És aconsellable una autobaremació dels mèrits, que en cap cas serà vinculant.
  - Memòria relativa al desenrotllament de les tècniques pròpies de l'especialitat i l'experiència de l'aspirant en la seua execució.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud podrà ser presentada directament en el registre general de l'Hospital San Agustín (Camí de Heros , 6, 33401 Avilés), o per qualsevol de les formes establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=c52885a15894b410VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=a05690267efb2210VgnVCM10000097030a0aRCRD


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar