Detall

Cos d'Oficials de Gestió del Parlament d'Andalusia, especialitat Ajudants Tècnics Informàtics.


 • Descripció

  Cos d'Oficials de Gestió del Parlament d'Andalusia, especialitat Ajudants Tècnics Informàtics.


 • Organisme

  Parlament d'Andalusia
  C/ Sant Joan de Ribera, s/n (41009-SEVILLA)

  Tel:954592100


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat.
  Podran participar en el procés selectiu:
  a) Les persones amb nacionalitat espanyola.
  b) Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea, del Regne de Noruega i de la República d'Islàndia.
  c) El cònjuge de les persones espanyoles i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a expenses o estiguen a càrrec de la persona nacional de la Unió Europea amb què tinguen el dit vincle.
  d) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  2. Tindre complits els 18 anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Estar en possessió de la titulació de batxiller o qualsevol titulació equivalent a esta. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que certifique, si és el cas, l'homologació del títol.
  4. Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals del cos a què s'aspira.
  5. No haver sigut separats, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitats absoluta o especialment per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola no hauran de trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver sigut sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  6. Haver abonat els corresponents drets d'examen.


 • Taxa ordinària

  14,49 €


  Descripció de la taxa

  Haurà d'abonar-se al Parlament d'Andalusia en el compte corrent de la Caixa Rural del Sud, les dades de la qual són les següents: Codi IBAN ES5731870330582451060426. L'ingrés es farà bé directament en qualsevol de les sucursals de la Caixa Rural del Sud, o bé per transferència bancària. Els gastos de l'ingrés o de la transferència bancària seran per compte de la persona que ho realitza.


 • Exempció / Reducció taxes

  Quedaran exempts del pagament dels drets d'examen:
  a) Les persones amb discapacitat en un grau igual o superior al 33%. L'acreditació de la dita condició es realitzarà per mitjà d'original o còpia compulsada del certificat de discapacitat emés per l'òrgan competent de la Junta d'Andalusia o òrgans semblants d'altres Administracions Públiques, que els participants entregaran junt amb la seua sol·licitud de participació.
  b) Els membres de les famílies nombroses de categoria especial. Així mateix, els membres de les famílies nombroses de categoria general tindran dret a una bonificació del 50%. La condició de família nombrosa s'acreditarà per mitjà del corresponent títol actualitzat, que s'adjuntarà a la sol·licitud de participació.
  c) Les persones desempleades que figuren com a demandants d'ocupació en la data de publicació d'esta convocatòria en el BOJA, que hauran d'acompanyar a la sol·licitud de participació amb el certificat expedit per les oficines dels servicis públics d'ocupació.
  d) Les víctimes del terrorisme, els seus cònjuges i fills, que acreditaran esta condició per mitjà de la corresponent documentació expedida pel Ministeri de l'Interior, la qual s'adjuntarà a la sol·licitud.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Accés lliure


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud, el model de la qual queda assenyalat com annex II, es facilitarà gratuïtament en el Registre General del Parlament d'Andalusia o podrà obtindre's en la pàgina web (www.parlamentodeandalucia.es).
  El model de sol·licitud s'acompanyarà amb la fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o número d'identitat d'estranger.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General del Parlament d'Andalusia o en la forma establida en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Les sol·licituds que es presenten a través de les oficines de Correus hauran d'anar en sobre obert per a ser datades i segellades per la persona empleada de Correus abans de ser certificades.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/actualidad/convocatoriasyanuncios/oposicionesyconcursos/ATI2016.htm


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar