Detall

Fisioterapeuta


 • Descripció

  Fisioterapeuta


 • Organisme

  Govern de Castella i Lleó: Conselleria de la Presidència
  C/ Santiago Alba, 1
  47008 Valladolid
  Tel:983411100


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova


 • Grup

  B - Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica, FP III o equivalent


 • Requisits generals

  - Ser espanyol/a o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat a què s'aplique la lliure circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
  També podrà participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea i quan així ho preveja el corresponent tractat, el dels nacionals d'algun Estat a què en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de 21 anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.
  Igualment podran participar les persones estrangeres amb residència legal a Espanya, siga quina siga la seua nacionalitat.
  - Tindre complits els 16 anys d'edat, amb les limitacions que estableix la legislació laboral, i la normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals quant al treball dels menors d'edat en activitats que comporten riscos específics.
  - Posseir la capacitat necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de la competència que se sol·licita.
  - No haver sigut separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni pertànyer a la mateixa competència funcional o especialitat de la present convocatòria.
  Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos en el seu Estat a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca l'accés a la funció pública.
  - No pertànyer a cap borsa de treball vigent, de les derivades de les proves selectives per a la provisió de llocs de treball vacants en règim de contractació laboral de caràcter fix en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó, per a la competència funcional convocada.
  Així mateix, no pertànyer a la borsa de treball vigent no derivada de proves selectives per a la competència funcional convocada, en qualsevol altra província.


 • Places

  Descripció de les places

  Accés lliure


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds de participació s'hauran de formalitzar i omplir pels interessats, a través del formulari que apareix publicat en la web de la Junta de Castella i Lleó (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) com a model Annex II , amb subjecció a les instruccions que s'establixen en l'Annex III d'esta convocatòria, i es dirigiran a la Delegació Territorial de la Junta de Castella i Lleó de Valladolid, òrgan gestor del procediment.

  Els aspirants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% podran sol·licitar les adaptacions que estimen necessàries per a la realització de la prova. L'òrgan de selecció sol·licitarà informe tècnic a la Gerència de Servicis Socials de Castella i Lleó, o si és el cas, a l'òrgan competent de l'Administració Pública que corresponga sobre la necessitat o no de l'adaptació sol·licitada pels aspirants.


 • Lloc de presentació

  a) Presencialment: En suport de paper, en les oficines i punts d'informació i atenció al ciutadà de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó que figuren en l'annex I, així com en els centres oficials a què es referix i en la forma que determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  Si es presenta en les oficines de correus, haurà de fer-se en un sobre obert per a ser segellades abans de ser certificades. Les sol·licituds subscrites en l'estranger es cursaran a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents.

  b) Telemàticament: les sol·licituds podran presentar-se de forma telemàtica a través de la seu electrònica de Castella i Lleó (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), utilitzant l'aplicació informàtica (codi 712).
  Els sol·licitants hauran de disposar de DNI electrònic o certificat digital de classe 2CA de firma electrònica emés per la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.
  Podran admetre's altres certificats electrònics, sempre que hagen sigut prèviament reconeguts per aquesta Administració i siguen compatibles amb els diversos elements diferenciadors, elements habilitants i plataformes tecnològiques corporatives.

  En cas que haja de presentar-se documentació addicional junt amb la sol·licitud, aquesta s'aportarà presencialment en els llocs que especifica la lletra anterior d'aquest apartat i base.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1284635170419/Empleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar