Detall

Infermer/a especialista en infermeria obstetricoginecològica (matrona); infermer/a especialista en infermeria del treball; Infermer/a especialista en infermeria familiar i comunitària; infermer/a especialista en infermeria de salut mental (Edició 14).


 • Descripció

  Infermer/a especialista en infermeria obstetricoginecològica (matrona); infermer/a especialista en infermeria del treball; Infermer/a especialista en infermeria familiar i comunitària; infermer/a especialista en infermeria de salut mental (Edició 14).


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llistes definitives resolts els recursos de reposició

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ:

  Els requisits de titulació per a cada una de les categories professionals convocades, tant generals del grup com específics de la categoria professional, seran els assenyalats en l'annex IV adjunt a la present convocatòria.

  Els candidats hauran de reunir els requisits generals del grup de titulació i els específics de la categoria professional l'últim dia del termini de presentació d'instàncies, durant tot el període de duració de l'edició així com durant tot el període d'exercici del lloc de treball, si és el cas.


 • Requisits generals

  1) Posseir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o del Espai Econòmic Europeu, o tindre el dret a la lliure circulació dels treballadors d'acord amb els tractats internacionals firmats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, amb coneixement d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
  2) Estar en possessió de la titulació exigida en la convocatòria o en condicions d'obtindre-la dins del termini de presentació de sol·licituds.
  3) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del nomenament corresponent.
  4) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  5) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol Administració pública o servici de salut, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, ni, si és el cas, per a l'exercici de la professió corresponent.
  6) Obtindre almenys un punt segons el que disposa el barem de mèrits.


 • Documentació / Informació


  El procediment d'inscripció i acreditació de mèrits es farà de manera telemàtica (a través de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), en l'apartat Recursos humans-Borsa de treball-Institucions sanitàries-Inscripció/Actualització mèrits) i de conformitat amb les instruccions contingudes en l'annex III d'esta resolució.

  Els requisits previs de la sol·licitud telemàtica són:
  - Disposar de certificat de la firma electrònica compatible amb l'Autoritat de Certificació de la Generalitat Valenciana o el DNI electrònic per a tindre accés al sistema i firmar la sol·licitud per via telemàtica. Els tipus de certificat admesos són: certificat de persona física i DNI-e.
  - Disposar de connexió a Internet per a omplir la sol·licitud.
  - En cas de no disposar de certificat electrònic, es pot acudir al punt de registre unificat (PRU) que es preferisca. Es poden consultar els punts de registre unificats i els seus horaris en:http://www.accv.es/.

  Els passos que s'han de seguir per al registre telemàtic de la sol·licitud són:
  1) Accedir al tràmit usant el certificat de firma digital o DNI-e a través de l'enllaç abans indicat de www.san.gva.es.
  2) Omplir el full de la sol·licitud.
  3) Registrar la sol·licitud electrònicament.
  4) Del 10 al 21 d'octubre de 2016, hauran de presentar la documentació necessària en la direcció territorial corresponent o en la Gerència d'Alcoi, identificant-la amb el número de registre obtingut telemàticament.

  Per a qualsevol dubte es pot telefonar al número 012, i a més es pot consultar el manual publicat en esta mateixa web.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies poden presentar-se en el registre d'entrada de la Conselleria de Sanitat, en les direccions territorials de València, Castelló i Alacant, en la gerència d'Alcoi, així com en els llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC).


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BTT-INSC-SOL&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=63819


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/inscripcion-actualizacion-de-meritos


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.