Detall

Metge de Família


 • Descripció

  Metge de Família


 • Organisme

  Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Salut (SESPA)
  Plaza del Carbayón, 1-2
  33001 Oviedo
  985 10 85 00
  Tel:985 10 85 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits generals

  - Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat de jubilació forçosa legalment establida.

  - Posseir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors d'acord amb Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, o tindre reconegut tal dret per norma legal.
  També podrà participar el cònjuge, o la parella de fet, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret; Igualment, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents i els dels seus cònjuge, menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents.

  - Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.

  - No haver sigut separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o Administració Pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió.

  - No posseir la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i especialitat a què es concursa, siga quina siga la seua situació administrativa.

  - No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual en els termes establits en la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil i d'acord amb el que disposa el Reial Decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals.

  - Els qui no posseïsquen la nacionalitat espanyola, a més de reunir els requisits generals relacionats en l'apartat 2.1.1 i 2.1.2.1 d'aquesta resolució, en el cas de nacionals d'altres estats membres mencionats en el paràgraf 2.1.1. apartat b), haurà d'acreditar no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre, ni haver sigut separat, per sanció disciplinària o equivalent d'alguna de les seues administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.


 • Taxa ordinària

  38,99 €


  Descripció de la taxa

  * El pagament de la taxa d'inscripció podrà realitzar-se:
  - En les entitats financeres col·laboradores en la gestió recaptatòria de l'Administració del Principat d'Astúries, prèvia presentació de l'imprés original normalitzat 046.
  - Per Internet, una vegada omplit on line el document 046, en l'enllaç següent, executant les instruccions que assenyala la pàgina web per a realitzar el pagament, o bé directament des de Models tributaris si s'ha optat per omplir prèviament l'imprés on line.

  El model 046 degudament omplit, i una vegada pagat, serveix com a resguard del pagament realitzat, excepte en el pagament per Internet, i en aquest cas el justificant de pagament telemàtic ha de presentar-se junt amb el model 046.

  L'esmentat document es troba a disposició del personal aspirant en la pàgina: www.asturias.es, temes economia i Finances Serveis Tributaris del Principat d'Astúries Oficina virtual Confecció on line i descàrrega de impresos model tributari, número 046: autoliquidació de taxes i altres ingressos. Confecció on line i/o descàrrega de document. L'ompliment de l'imprés així obtingut pot fer-se online o en mode local (pdf), devent en tot cas imprimir-se i presentar-se en suport paper.


 • Places

  Nombre de places

  96

  Descripció de les places

  Accés lliure: 75
  Promoció interna: 10
  Reservats per discapacitat amb un grau igual o superior al 33%: 11


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds per a participar en aqueixes proves selectives s'ajustaran al model oficial que figura com a annex IV a les presents bases, havent d'omplir-se ineludiblement mitjançant l'accés a la pàginahttp://seleccion.sespa.princast.es.

  Després de procedir a l'ompliment completa de la sol·licitud en la Web, l'interessat haurà d'imprimir-la per duplicat per a la seua presentació, junt amb el justificant de pagament de la taxa corresponent, sent en tot cas imprescindible la firma de l'aspirant. Un dels exemplars serà per a la seua presentació en l'Administració i el segon exemplar quedarà en poder de l'interessat una vegada segellat i registrat per l'oficina pública on es presente la sol·licitud.

  Si durant el termini de presentació de sol·licituds els interessats no poden omplir la sol·licitud a través de l'accés a la corresponent Web, per no estar en funcionament el programa informàtic establit a aquest efecte, el Servei de Salut del Principat d'Astúries habilitarà models de sol·licituds que estaran a disposició dels interessats en les dependències la ubicació de les quals s'especifique.


 • Lloc de presentació

  En el Registre dels Serveis Centrals del Servei de Salut del Principat d'Astúries, en els registres de les Gerències d'Àrea corresponents, així com en qualsevol dels registres i oficines a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de Correus, es farà en sobre obert, perquè la instància siga datada i segellada pel personal de Correus abans de ser certificada.

  Les sol·licituds subscrites en l'estranger es cursaran a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les remetran a continuació a l'adreça de Professionals del Servei de Salut del Principat d'Astúries, plaça del Carbayón 1 i 2 33001 Oviedo, Astúries. A les mateixes s'haurà d'acompanyar el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.