Detall

Cos d'Uixers i Conductors,escala d'Uixers d'Administració parlamentària


 • Descripció

  Cos d'Uixers i Conductors,escala d'Uixers d'Administració parlamentària


 • Organisme

  Parlament de Canàries
  Carrer Teobaldo Power, 7, 38002 Santa Cruz de Tenerife
  Tel:922 473 300
  Fax:922 473 400


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  D - Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  1. Posseir la nacionalitat espanyola i ser major d'edat.

  2. Estar en possessió del Graduat Escolar, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional de primer grau o titulació equivalent.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

  3. No patir cap malaltia o discapacitat que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.

  4. No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.

  5. Complir els requisits que s'estableixen en la convocatòria.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés o transferència es realitzarà al compte del Parlament de Canàries en l'entitat bancària La Caixa: ES 2721005420430200026358, i es fa constar com a observació la indicació "C. Ujieresacceso libre".

  L'import de la taxa només podrà ser tornat, amb la sol·licitud prèvia dels interessats o de les interessades, en el cas de no ser admés o admesa al procés selectiu per no reunir els requisits exigits per a prendre part en aquest.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  Accés lliure


 • Documentació / Informació

  Els que desitgen prendre part en l'oposició hauran de dirigir sol·licitud al lletrat secretari general del Parlament de Canàries, en instància segons model que s'acompanya com a annex II a la present convocatòria, i que podrà descarregar-se de la pàgina web del Parlament de Canàries (www.parcan.es).


  A les instàncies sol·licitant prendre part en les proves, s'acompanyarà fotocòpia del document nacional d'identitat, del resguard de l'imprés d'ingrés o de la transferència que s'haja utilitzat per a fer efectius els drets d'examen, on ha de constar expressament el nom i cognoms de la persona aspirant, així com fotocòpia compulsada del títol que s'al·legue en la sol·licitud. En el supòsit que siga el Parlament el que compulse el títol, es presentarà la fotocòpia acompanyada de l'original.


 • Lloc de presentació

  A través del Registre Auxiliar de personal, siti en carrer Teobald Power, 7, 3r pis, codi postal 38002-Santa Cruz de Tenerife, de dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 hores. Igualment, podran presentar-se en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  Si s'opta per la presentació de la sol·licitud en lloc diferent del Registre Auxiliar del Parlament de Canàries, hauran de comunicar aquesta circumstància al Parlament de Canàries, a través de correu electrònic personal@parcan.es o qualsevol altre mitjà en què quede constància al Parlament de Canàries de la seua presentació.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.parcan.es/anuncios/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar