Detall

Matrón/a


 • Descripció

  Matrón/a


 • Organisme

  Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut i Famílies
  Av. de la Innovación, edifici Arena 1
  41020 Sevilla
  Tel.: 95 5006300
  Fax: 95 5006328
  https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits generals

  - Tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.

  - Posseir la nacionalitat espanyola. També podran participar-hi:
  Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  El cònjuge dels espanyols i dels nacionals o d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar-hi els descendents menors de vint-i-un anys o majors d'aquesita edat que siguen dependents.
  Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals firmats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  - Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del nomenament corresponent.

  - No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol servici de salut o administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent.

  - En el cas de les persones nacionals dels altres estats mencionats en l'apartat 3.1.2, no trobar-se inhabilitades per una sanció o pena per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o servicis públics en un estat membre, ni haver sigut separades per una sanció disciplinària d'alguna de les seues administracions o servicis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

  - No haver sigut condenat per una sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual que incloga l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans.

  - No posseir la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria a què es pretén accedir en el Sistema Nacional de Salut, siga quina siga la seua situació administrativa.

  - En la quota de reserva per a persones amb discapacitat només podran participar aquelles persones aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  - Haver abonat les taxes a què es referix la base 4.7, excepte si es troba en el supòsit d'exempció d'aquesta, d'acord amb la dita base.


 • Places

  Nombre de places

  38

  Descripció de les places

  ACCÉS LLIURE: 35

  RESERVA DISCAPACITAT (FÍSICA, SENSORIAL O PSÍQUICA): 3


 • Documentació / Informació


  La presentació de les sol·licituds de participació i el pagament de les taxes d'examen es realitzaran per algun dels mitjans següents:
  a) Via telemàtica: sol·licitud de participació i pagament a través del Registre Telemàtic Únic de la Junta d'Andalusia, a què s'accedirà des de la web del Servici Andalús de Salut (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
  Per esta via es podrà efectuar el pagament de les taxes conforme s'especifica en la base 4.7.1.a), firmar la sol·licitud i realitzar el registre telemàtic d'ambdós documents, i automàticament es generarà un justificant de la recepció dels documents electrònics presentats per les persones sol·licitants, en què es deixarà constància de l'assentament d'entrada que s'assigna al document, així com la data i hora que acredite el moment exacte de presentació i el no-rebuig d'aquesta.
  L'accés a la inscripció telemàtica es permetrà amb el certificat digital emés per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
  Les persones aspirants que s'inscriguen i abonen les taxes per via telemàtica i es troben en algun dels supòsits següents hauran d'aportar, abans de l'expiració del termini de presentació d'instàncies, la documentació que a continuació s'especifica: (vegeu punt 4.1 de les bases de la convocatòria):
  La documentació que es requerix aportar en estos supòsits pot fer-se de forma telemàtica a través del Registre General de Documents de la Junta d'Andalusia http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ciudadania/), responsabilitzant-se la persona aspirant de la veracitat dels documents adjuntats, o en suport paper, presentant-ho davant d'algunes de les oficines de registres indicades en la base 4.1.b), aportant originals o fotocòpies subscrites i firmades per la persona sol·licitant davall del text «és còpia de l'original», responsabilitzant-se de la seua veracitat.

  b) Via ofimàtica (suport paper): sol·licitud de participació en paper i pagament de taxes per mitjà de la personació en l'entitat col·laboradora conforme s'especifica en la base 4.7.1.b).
  En el cas que les persones aspirants opten per esta via de presentació, en suport paper, la sol·licitud de participació i l'abonament de la taxa hauran d'omplir-se en els impresos que podran descarregar-se de la web del Servici Andalús de Salut (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), els quals hauran de dirigir-se a la persona titular de la Direcció General competent en matèria de Personal del Servici Andalús de Salut (avinguda de la Borbolleja, núm. 1, 41004, Sevilla).
  D'esta web es descarregaran tres exemplars de la sol·licitud de participació per a la firma per la persona opositora -dos dels quals destinats a l'Administració i un per a la persona opositora- i tres exemplars del Model 046 d'autoliquidació que haurà de presentar-se en la forma que establix la base 4.7.1.b), excepte en el supòsit d'exempció indicat en la base 4.7.2.

  En el cas que la persona opositora sol·licite participar per la quota de reserva per a persones amb discapacitat, exempció de l'abonament de la taxa d'acord amb el que disposa la base 4.7.2, adaptacions de temps i/o mitjans per a la realització de les prova o la no-realització de les proves de què consta la fase d'oposició, des de la posta del sol del divendres fins a la posta de sol del dissabte, a l'empara de l'article 12.3 de la Llei 24/1992, de 10 de novembre, per la qual s'aprova l'Acord de Cooperació de l'Estat amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la persona aspirant haurà d'adjuntar a la seua sol·licitud, a més, la documentació a què fa referència el punt a) de la present base. Esta documentació ha de ser presentada per mitjà d'un original o fotocòpia subscrita i firmada per la persona sol·licitant davall del text «és còpia de l'original».


 • Lloc de presentació


  a) Via telemàtica
  Sol·licitud de participació i pagament a través del Registre Telemàtic Únic de la Junta d'Andalusia, a què s'accedirà des de la web del Servici Andalús de Salut (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

  b) Forma presencial
  Tant la sol·licitud de participació en suport paper com el document acreditatiu del pagament de la taxa hauran de presentar-se en les oficines de registre dels centres sanitaris i servicis centrals del Servici Andalús de Salut, les adreces i horaris de les quals poden consultar-se en el directori del registre de documents del portal d'atenció a la ciutadania de la Junta d'Andalusia http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ciudadania/web/guest/registro-dedocumentos), sense perjuí del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de Correus, es farà en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada per personal de Correus abans de certificar-se. Les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les remetran a continuació al Servici Andalús de Salut.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, a qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_ofertape2016_6&t=l


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar