Detall

Tècnic/a superior en allotjament


 • Descripció

  Tècnic/a superior en allotjament


 • Organisme

  Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut i Famílies
  Av. de la Innovación, edifici Arena 1
  41020 Sevilla
  Tel.: 95 5006300
  Fax: 95 5006328
  https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Nou nivell B - Tècnic/a superior


 • Requisits generals

  -Tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.

  -Posseir la nacionalitat espanyola. També podran participar:
  Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  El cònjuge dels espanyols i dels nacionals o d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors de l'esmentada edat que siguen dependents.
  Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  -Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del nomenament corresponent.

  -No haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol servei de salut o administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat/ada amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent.

  -En el cas de les persones nacionals dels altres estats mencionats en l'apartat 3.1.2, no trobar-se inhabilitades per cap sanció o pena, per a l'exercici professional, o per a l'accés a funcions o serveis públics en un Estat membre ni haver sigut separades per cap sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

  -No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que incloga l'agressió i l'abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans.

  -No posseir la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria a què es pretén accedir en el Sistema Nacional de Salut, siga quina siga la seua situació administrativa.

  -En la quota de reserva per a persones amb discapacitat només podran participar aquelles persones aspirants amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  -Haver abonat les taxes a què es refereix la base 4.7, excepte trobar-se en el supòsit d'exempció d'aquesta, d'acord amb la dita base.

  -Haver exercit les funcions de la categoria que es crea durant cinc anys.


 • Places

  Nombre de places

  9

  Descripció de les places

  QUOTA GENERAL: 8


  RESERVA DISCAPACITAT (FÍSICA, SENSORIAL O PSÍQUICA): 1


 • Documentació / Informació


  La presentació de les sol·licituds de participació i el pagament de les taxes d'examen es realitzaran per algun dels mitjans següents:
  a) Via telemàtica: sol·licitud de participació i pagament a través del Registre Telemàtic Únic de la Junta d'Andalusia, a què s'accedirà des de la web del Servei Andalús de Salut (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
  Per aquesta via es podrà efectuar el pagament de les taxes conforme s'especifica en la base 4.7.1.a), firmar la sol·licitud i realitzar el registre telemàtic d'ambdós documents, i es generarà automàticament un justificant de la recepció dels documents electrònics presentats per les persones sol·licitants, en el qual es deixarà constància de l'assentament d'entrada que s'assigna al document, així com la data i l'hora que acredite el moment exacte de presentació i la no-recepció d'aquesta.
  L'accés a la inscripció telemàtica es permetrà amb el certificat digital emés per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
  Les persones aspirants que s'inscriguen i abonen les taxes per via telemàtica i es troben en algun dels supòsits següents, hauran d'aportar, abans de l'expiració del termini de presentació d'instàncies, la documentació que a continuació s'especifica:
  (Vegeu el punt 4.1 de les bases de la convocatòria)
  La documentació que es requereix aportar en aquests supòsits pot fer-se de forma telemàtica a través del Registre General de Documents de la Junta d'Andalusia http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ciudadania/), i la persona aspirant es responsabilitzarà de la veracitat dels documents adjuntats, o en suport paper, els haurà de presentar davant d'algunes de les oficines de registres indicades en la base 4.1.b), i aportar originals o fotocòpies subscrites i firmades per la persona sol·licitant amb el text «és còpia de l'original».

  b) Via ofimàtica (suport paper): sol·licitud de participació en paper i pagament de taxes mitjançant personació en entitat col·laboradora, conforme s'especifica en la base 4.7.1.b).
  En el cas que les persones aspirants opten per aquesta via de presentació, en suport paper, la sol·licitud de participació i l'abonament de la taxa hauran d'omplir-se en els impresos que podran descarregar-se de la web del Servei Andalús de Salut (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), els quals hauran de dirigir-se a la persona titular de la direcció general competent en matèria de personal del Servei Andalús de Salut (avinguda de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla).
  D'aquesta web es descarregaran tres exemplars de la sol·licitud de participació per a la seua firma per la persona opositora -dos d'aquests destinats a l'Administració i un per a la persona opositora- i tres exemplars del model 046 d'autoliquidació que haurà de presentar-se en la forma que estableix la base 4.7.1.b), excepte en el supòsit d'exempció arreplegat en la base 4.7.2.
  En el cas que la persona opositora sol·licite participar per la quota de reserva per a persones amb discapacitat, exempció de l'abonament de la taxa d'acord amb el que disposa la base 4.7.2, adaptacions de temps i/o mitjans per a la realització de les prova o la no-realització de les proves de què consta la fase d'oposició, des de la posta del sol del divendres fins a la posta de sol del dissabte, a l'empara de l'article 12.3 de la Llei 24/1992, de 10 de novembre, per la qual s'aprova l'Acord de Cooperació de l'Estat amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la persona aspirant haurà d'adjuntar a la seua sol·licitud, a més, la documentació a què fa referència el punt a) de la present base. Aquesta documentació ha de ser presentada mitjançant original o fotocòpia subscrita i firmada per la persona sol·licitant amb el text «és còpia de l'original»


 • Lloc de presentació


  a) Via telemàtica
  Sol·licitud de participació i pagament a través del Registre Telemàtic Únic de la Junta d'Andalusia, a què s'accedirà des de la web del Servei Andalús de Salut (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

  b) Forma presencial
  Tant la sol·licitud de participació en suport paper com el document acreditatiu del pagament de la taxa hauran de presentar-se en les oficines de Registre dels centres sanitaris i serveis centrals del Servei Andalús de Salut, les adreces i els horaris de què poden consultar-se en el directori del Registre de Documents del portal d'Atenció a la Ciutadania de la Junta d'Andalusia http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ciudadania/web/guest/registro-dedocumentos), sense perjuí del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de Correus es farà en sobre obert, perquè la instància siga datada i segellada per personal de Correus abans de certificar-se. Les sol·licituds subscrites en l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les remetran a continuació al Servei Andalús de Salut.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, a qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_ofertape2016_57&t=l


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar