Detall

Metge/essa del treball


 • Descripció

  Metge/essa del treball


 • Organisme

  Junta d'Andalusia: Conselleria de Salut i Famílies
  Av. de la Innovación, Edificio Arena 1
  41020 Sevilla
  Tel. 95 5006300
  Fax 95 5006328
  https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Nova obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.

  - Posseir la nacionalitat espanyola. També hi podran participar:
  Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  El cònjuge dels espanyols i dels nacionals o d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, hi podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que siguen dependents.
  Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  - Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del nomenament corresponent.

  - No haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol servei de salut o administració pública dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat/ada amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió.

  - En el cas de les persones nacionals dels altres estats mencionats en l'apartat 3.1.2, no trobar-se inhabilitades per sanció o pena per a l'exercici professional, o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre ni haver sigut separades per sanció disciplinària d'alguna de les seues administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

  - No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que incloga l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

  - No posseir la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria a aquella a què es pretén accedir en el Sistema Nacional de Salut, siga quina siga la seua situació administrativa.

  - En la quota de reserva per a persones amb discapacitat només hi podran participar aquelles persones aspirants amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

  - Haver abonat les taxes a què es refereix la base 4.7, excepte trobar-se en el supòsit d'exempció d'aquesta, d'acord amb la dita base.


 • Taxa ordinària

  42,67 €


  Descripció de la taxa

  a) Via telemàtica:
  La taxa s'abonarà preferentment a través del Registre Telemàtic de la Junta d'Andalusia, a què s'accedirà des de la web del Servei Andalús de Salut indicada anteriorment en la base 4.1.a. En aquest cas, una vegada omplida la sol·licitud, la persona aspirant és connectada amb la «Plataforma de pagament» dependent de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i enllaça la presentació telemàtica de la sol·licitud amb l'abonament telemàtic de la taxa corresponent (model 046). Els requisits per a accedir per aquesta via són disposar del certificat digital emés per l'FNMT, i de compte bancari en alguna de les entitats adscrites a la Plataforma de Pagament de la Junta d'Andalusia o d'algun dels mitjans habilitats per la plataforma de pagament indicada.
  La presentació i el pagament telemàtics de la sol·licitud suposa una bonificació de 3 euros sobre l'import de la taxa que s'ha d'ingressar.

  b) Forma presencial:
  Abonament de la taxa a través de personació en entitat col·laboradora. La pàgina web del Servei Andalús de Salut posa a disposició de la persona aspirant la generació del model 046, d'autoliquidació de taxes per al seu abonament en oficina bancària. Aquest procediment no incorpora la bonificació de 3 euros sobre l'import de la taxa que s'ha d'ingressar.


 • Exempció / Reducció taxes

  Tindran l'exempció del pagament de la taxa aquelles persones aspirants que acrediten la seua condició de persones amb discapacitat en un grau igual o superior al 33 %.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  ACCÉS GENERAL: 5
  RESERVA DISCAPACITAT (FÍSICA, SENSORIAL O PSÍQUICA): 1


 • Documentació / Informació


  La presentació de les sol·licituds de participació i el pagament de les taxes d'examen es realitzaran per algun dels mitjans següents:
  a) Via telemàtica: sol·licitud de participació i pagament a través del Registre Telemàtic Únic de la Junta d'Andalusia, a què s'accedirà des de la web del Servei Andalús de Salut (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
  Per aquesta via es podrà efectuar el pagament de les taxes segons s'especifica en la base 4.7.1.a), signar la sol·licitud i realitzar el registre telemàtic dels dos documents, i es generarà automàticament un justificant de la recepció dels documents electrònics presentats per les persones sol·licitants, en el qual es deixarà constància de l'assentament d'entrada que s'assigna al document, així com de la data i l'hora que acredite el moment exacte de presentació i el no-rebuig d'aquesta.
  L'accés a la inscripció telemàtica es permetrà amb el certificat digital emés per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
  Les persones aspirants que s'hi inscriguen i abonen les taxes per via telemàtica i es troben en algun dels següents supòsits hauran d'aportar, abans de l'expiració del termini de presentació d'instàncies, la documentació que a continuació s'especifica:
  (vegeu el punt 4.1 de les bases de la convocatòria)
  La documentació que es requereix aportar en aquests supòsits pot aportar-se de manera telemàtica a través del Registre General de Documents de la Junta d'Andalusia http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ciudadania/), i la persona aspirant es responsabilitza de la veracitat dels documents adjuntats, o en suport paper, presentant-la davant d'algunes de les oficines de registres indicades en la base 4.1.b), aportant originals o fotocòpies subscrites i signades per la persona sol·licitant amb el text «és còpia de l'original», de la veracitat de les quals se'n responsabilitza.

  b) Via ofimàtica (suport paper): sol·licitud de participació en paper i pagament de taxes mitjançant personació en entitat col·laboradora segons s'especifica en la base 4.7.1.b).
  En cas que les persones aspirants opten per aquesta via de presentació, en suport paper, la sol·licitud de participació i l'abonament de la taxa hauran d'omplir-se en els impresos que podran descarregar-se de la web del Servei Andalús de Salut (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), els quals hauran de dirigir-se a la persona titular de la direcció general competent en matèria de personal del Servei Andalús de Salut (avinguda de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla).
  D'aquesta web es descarregaran tres exemplars de la sol·licitud de participació perquè les signe la persona opositora -dos d'aquests destinats a l'Administració i un per a la persona opositora- i tres exemplars del model 046 d'autoliquidació, que haurà de presentar-se en la forma que estableix la base 4.7.1.b), excepte en el supòsit d'exempció recollit en la base 4.7.2.
  En cas que la persona opositora sol·licite participar per la quota de reserva per a persones amb discapacitat, exempció de l'abonament de la taxa d'acord amb el que disposa la base 4.7.2, adaptacions de temps i/o mitjans per a la realització de les prova o la no-realització de les proves de què consta la fase d'oposició des de la posta del sol del divendres fins a la posta de sol del dissabte, a l'empara de l'article 12.3 de la Llei 24/1992, de 10 de novembre, per la qual s'aprova l'Acord de cooperació de l'Estat amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la persona aspirant haurà d'adjuntar a la seua sol·licitud, a més, la documentació a què fa referència el punt a) de la present base. Aquesta documentació ha de ser presentada mitjançant original o fotocòpia subscrita i signada per la persona sol·licitant davall del text «és còpia de l'original».


 • Lloc de presentació

  a) Via telemàtica
  A través d'«E-atención al profesional» alojada en la web corporativa del Servei Andalús de Salut www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud en l'adreça electrònica «https://ws027.juntadeandalucia.es/profesionales/eatencion»


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_ofertape2016_50&t=l


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar