Detall

Bomber/a-conductor/a


 • Descripció

  Bomber/a-conductor/a


 • Organisme

  Diputació Provincial de València: Consorci Provincial de Bombers de València
  Camí de Moncada, 24
  46009 - València
  Tel:963 469 800


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís de conduir de la classe C amb l'E associat i l'autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP) o permís de conduir que el substituïsca o habilite per a la conducció d'aquest tipus de vehicles, d'acord amb la normativa vigent en la matèria, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola o, a pesar de no tindre, estar en algun dels supòsits previstos per la normativa vigent per a l'accés dels nacionals altres estats a llocs de la Funció Pública en les Administracions Públiques. En tot cas serà responsabilitat de la persona interessada acreditar el compliment d'este requisit.

  b. Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c. Tindre la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l'exercici de les comeses assignats als llocs vinculats en la plaça objecte de la convocatòria en la Relació de Llocs de treball del Consorci.
  S'entendrà que no patix malaltia ni defecte psíquic o físic que impedisca l'exercici de les corresponents tasques quan estiga en condicions de superar els barems psicotècnics i metges que es preveuen en esta convocatòria.

  d. No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  e. L'equivalència de titulacions haurà de ser aportada pels que participe en la present convocatòria per mitjà de certificació expedida a este efecte per l'administració competent en cada cas. En el cas de títols expedits a l'estranger, es requerirà acreditar l'homologació.

  f. Abonar la taxa establida en l'ordenança fiscal per a les proves selectives per a l'ingrés de personal en el Consorci per al Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València. Esta taxa únicament podrà tornar-se a les persones que no siguen admeses al procés selectiu per falta d'algun dels requisits per a prendre part.

  g. Certificat metge. Per a poder participar en este procés i realitzar les proves físiques de la fase d'oposició, les persones candidates del torn lliure hauran d'acreditar l'aptitud física amb la presentació d'un certificat metge, en imprés oficial i firmat per un/a col·legiat/ada en exercici, en el qual es faça constar expressament que reunix les condicions, físiques i sanitàries, necessàries i suficients per a realitzar les proves físiques que figuren especificades en la base sexta I Annex VII amb la transcripció següent:
  «El senyor/la senyora (indiqueu nom, cognoms i NIF de la persona interessada) reunix les condicions necessàries per a realitzar les proves físiques indicades en la convocatòria de places de bomber/a conductor/a del Consorci per a el Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València de (indiqueu data de publicació de la convocatòria i de les presentes bases)».

  Este certificat metge no exclou les comprovacions ulteriors que integren el Reconeixement Mèdic establit. Només tindran validesa els certificats emesos a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

  h. Coneixement de la llengua castellana. Els qui no tinguen la nacionalitat espanyola, als efectes de ser admesos a la convocatòria, hauran d'acreditar posseir els coneixements de la llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol Nivell Intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, o estar en possessió de certificat acreditatiu d'haver cursat la primària i la secundària o el batxillerat en l'Estat espanyol.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa haurà d'abonar-se en el número de compte de l'entitat CAIXABANC, SA, obert a nom del Consorci per al Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València IBAN ES14 2100 4337 8802 0004 5460 (BIC: CAIXAESBBXXX).
  L'ingrés es justificarà per mitjà del resguard d'ingrés emés per l'entitat bancària. La no inclusió de la persona interessada en la llista d'admeses, originarà el dret a la devolució de l'import assenyalat, sempre que siga per causa no imputable a esta.


 • Places

  Nombre de places

  49

  Descripció de les places

  ACCÉS LLIURE: 33
  TORN MOBILITAT: 16


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud per a participar en les proves selectives s'ajustarà al model oficial que figura com annex I de les presents bases. El model d'instància normalitzada es facilitarà gratuïtament en el Registre General del Consorci (Camí de Montcada, 37. València); podrà igualment accedir a través de la pàgina web del Consorci (www.bombersdv.es/oposicions). La instàncies es dirigirà a la Presidència del Consorci.

  A la sol·licitud s'adjuntarà:
  a) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat, passaport en vigor o document equivalent per a les persones aspirants no nacionals.
  b) Sol·licitud de convalidació de proves físiques i/o psicotècniques, i documentació annexa, d'acord amb el que establixen les bases.
  c) Document original acreditatiu d'haver ingressat la taxa per drets d'examen (Resguard d'ingrés emés per l'entitat bancària).
  d) Certificat mèdic a què fa referència la base segona número 1.h.
  e) Els qui sol·liciten l'exempció de realització del quint exercici de la fase d'oposició (Coneixement del Valencià), hauran d'acompanyar la sol·licitud fotocòpia compulsada amb el «Certificat Oficial Administratiu de Coneixements de Valencià Grau Elemental», o superior, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  f) Les persones participants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran d'acompanyar a la sol·licitud original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del coneixement del castellà.


 • Lloc de presentació

  - En la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I preferentment a:

  - En el Registre del Consorci (Camí de Moncada, 37-València), del dilluns a divendres i de 9.00 a 14.00 hores.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.bombersdv.es/es/blog/bases-de-la-convocatoria-2016op001-que-regiran-el-procés-selectiu-per a-la-cobertura-de-49-places-de-bomber-conductor/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.