Detall

Conserges


 • Descripció

  Conserges


 • Organisme

  Redován
  Plaza Ayuntamiento, 1
  Tel:966754025
  Fax:966754213


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'alguns dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposen els arts. 57 EBEP.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada, ni acomiadat/ada, mitjançant expedient disciplinari de cap de les administracions públiques, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial, per a l'accés al cos o escala objecte de la present convocatòria.
  e) Complir els requisits per a exercir les funcions que puguen ser-li encomanades d'acord amb el que es preveu reglamentàriament.
  f) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions del lloc.
  g) No trobar-se incurs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previst en la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
  h) De conformitat amb el que preveu la disposició addicional setena de l'EBEP, per a participar en les presents proves no s'exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu.


 • Places

  Descripció de les places

  Lliure accés


 • Documentació / Informació

  Les instàncies en què se sol·licite prendre part en el present procés selectiu, hauran d'estar degudament omplides. Els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cada una de les condicions i requisits exigits en les base tercera, referides al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies, es dirigiran a l'alcaldia d'aquest ajuntament.

  A la instància s'adjuntarà el justificant de l'abonament dels drets d'examen i formació de l'expedient, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes que per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal, es troba en vigor


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'ajuntament o en els llocs que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú .


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://redovan.sedeelectronica.es/info.5


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar