Detall

Tècnic/a auxiliar


 • Descripció

  Tècnic/a auxiliar


 • Organisme

  Govern de la Comunitat de Madrid: Conselleria de Polítiques Socials i Família
  Tel:913 92 53 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  D - Graduat escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  Les persones aspirants que participen en aquesta convocatòria hauran de reunir els requisits següents:
  - Nacionalitat. Haurà de concórrer alguna de les circumstàncies següents:
  a) Tindre nacionalitat espanyola.
  b) Ser nacional dels estats membres de la Unió Europea.
  c) Siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  d) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació dels treballadors.
  e) Els estrangers que, no estant inclosos en els paràgrafs anteriors, es troben amb residència legal a Espanya.
  -Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  -Estar en possessió d'alguna de titulacions requerides per la convocatòria.
  En el supòsit de candidats amb titulacions obtingudes en l'estranger, haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o convalidació, si és el cas.
  -Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques pròpies de la categoria objecte de selecció.
  No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés a cossos o escales de funcionaris o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat.
  -En el cas de ser nacional d'un altre Estat, a més del requisit citat en el paràgraf anterior, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateix termes, l'accés a l'ocupació pública.
  -Els requisits previstos en la base huitena d'aquestes bases i en els termes disposats en aquesta.


 • Places

  Descripció de les places

  Accés lliure


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354612321498&definicion=Ofertas+Empleo+Publico&idConsejeria=1109266187278&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar