Detall

Tècnic de Recursos Humans


 • Descripció

  Tècnic de Recursos Humans


 • Organisme

  Muro de Alcoy
  Placeta Molina, 4
  Tel:965530557
  Fax:965531769


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tenir nacionalitat espanyola o la d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats a què s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes que preveu la llei estatal que regula aquesta matèria.
  b) Tenir complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa per a la funció pública.
  c) Estar en possessió del títol de Graduat/da en Relacions Laborals i Recursos Humans, Diplomat/da en Relacions laborals o Graduat/da Social, o estar en condicions d'obtindre'l, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència o homologació de títols s'haurà d'acreditar mitjançant certificació expedida per l'Administració educativa.
  d) No patir malaltia ni defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball que es convoca.
  e) No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.
  f) No haver estat separat/da per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  30,45 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés mitjançant transferència al compte bancari IBAN ES04 2100 3971 17 0200019307 «Caixabank»), a l'ingrés
  haurà de constar el nom i cognoms de l'aspirant que es presenta a aquest procés i no altres dades.


 • Places

  Descripció de les places

  Borsa de treball per a cobrir lloc de treball de Tècnic de Recursos Humans en règim d'interinitat, per les vacants que es puguen produir, amb motiu d'urgència i excepcionalitat.
  La plaça de Tècnic de Recursos Humans, està enquadrada en l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnics Mitjans, Grup de Classificació A2.


 • Documentació / Informació

  -Instància
  -Fotocòpia del DNI degudament compulsada i en vigor, o passaport,
  -Fotocòpia de la titulació requerida degudament compulsada.
  -Justificant d'haver ingressat taxes per drets d'exàmens.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de Ajuntament de Muro de Alcoy: Placeta Molina, 4, Muro de Alcoy. 03830 Alacant. Tel. 965530557. Fax: 965531769
  - Per qualsevol altre d'acord amb el què estableix la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en: • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar