Detall

Escala superior del Cos de Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica (codi A1300).


 • Descripció

  Escala superior del Cos de Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica (codi A1300).


 • Organisme

  Consell de Seguretat Nuclear
  C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, núm. 11
  28040 - MADRID
  Tel:913460351
  Fax:913460305


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors (bases)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: Ser espanyol, segons el que establix l'article 4 i annex del RD 543/2001, de 18 de maig.

  b) Edat: Tindre complits setze anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Titulació: Estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte i Grau quan finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'estar en possessió de la credencial d'homologació corresponent o, si és el cas, del corresponent certificat d'equivalència. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.

  d) Capacitat: Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del lloc de treball a exercir.

  e) Habilitació: No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial, per a l'accés a cossos o escales de funcionaris, ni pertànyer al mateix cos, escala o especialitat de les proves selectives a què es presenten.


 • Taxa ordinària

  29,89 €


  Descripció de la taxa

  - L'import de la taxa per drets d'examen serà, amb caràcter general de 29,89 euros, i per a famílies nombroses de categoria general de 14,95 euros.

  - L'ingrés de l'import corresponent als drets d'examen s'efectuarà, juntament amb la presentació de la sol·licitud, en qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit de les que actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació tributària.
  En la sol·licitud haurà de constar que s'ha realitzat aquest ingrés per mitjà de la validació de l'entitat col·laboradora a través d'una certificació mecànica o, si no és possible, del segell i la firma autoritzada de l'entitat en l'espai reservat a estos efectes.

  - Les sol·licituds subscritesa l'estranger asjuntaran el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen en el compte IBAN: ES85.2100.5731.7602.0001.8041 de CaixaBank, a nom de «Consejo de Seguridad Nuclear. Ingresos por tasas de oposiciones en el extranjero». L'ingrés podrà efectuar-se directament en qualsevol oficina de CaixaBank per mitjà d'una transferència des de qualsevol entitat bancària.


 • Exempció / Reducció taxes


  Estaran exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:
  a) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que hauran d'adjuntar a la sol·licitud un certificat acreditatiu d'esta condició.
  No serà necessari presentar este certificat quan la condició de discapacitat haja sigut reconeguda en alguna de les comunitats autònomes que figuren en l'adreçahttp://administracion.gob.es/PAG/PID. En este cas, i amb el consentiment explícit de la persona sol·licitant, l'òrgan gestor podrà verificar esta condició per mitjà de l'accés a la Plataforma d'Intermediació de Dades de les Administracions Públiques oferida a través del servici Inscripció en Proves Selectives.

  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini de què es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. El certificat relatiu a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà en l'oficina dels servicis públics d'ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes, es realitzarà per mitjà d'una declaració jurada o promesa subscrita de la persona sol·licitant.
  La condició de demandant d'ocupació haurà de verificar-se, en tot cas i amb el consentiment explícit de la persona sol·licitant, per l'òrgan gestor per mitjà de l'accés a la Plataforma d'Intermediació de Dades de les Administracions Públiques oferida a través del servici Inscripció en Proves Selectives.
  c) Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de la família nombrosa. Tindran dret a una exempció del 100 per 100 de la taxa els membres de famílies de la categoria especial i a una bonificació del 50 per 100 els que siguen de la categoria general. La condició de família nombrosa s'acreditarà per mitjà del corresponent títol actualitzat.
  L'aportació del títol de família nombrosa no serà necessària quan haja sigut obtingut en alguna de les comunitats autònomes que figuren en l'adreça http://administracion.gob.es/PAG/PID. En este cas, i amb el consentiment explícit de la persona sol·licitant, l'òrgan gestor podrà verificar esta condició per mitjà de l'accés a la Plataforma d'Intermediació de Dades de les Administracions Públiques.
  d) Les víctimes del terrorisme, entenent com a tals les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten per mitjà d'una sentència judicial ferma o en virtut de resolució administrativa per la qual es reconega esta condició, el seu cònjuge o persona que haja conviscut amb anàloga relació d'afectivitat, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i difunts, d'acord amb la disposició final quinta de la Llei Orgànica 9/2015, de 28 de juliol, que afig una nova lletra a l'apartat cinc de l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  1. Els qui vulguen participar en este procés selectiu hauran de fer-ho constar en el model de sol·licitud 790, que serà facilitat gratuïtament en Internet, en el punt d'accés general administración.gob.es/PAG/ips).

  2. Les sol·licituds podran cursar-se a l'estranger presentant-les en les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, i s'hi adjuntarà el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen.

  3. Estes sol·licituds cursades a l'estranger adjuntaran el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen en el compte IBAN: ES85.2100.5731.7602.0001.8041 de CaixaBank, a nom de «Consejo de Seguridad Nuclear. Ingresos por tasas de oposiciones en el extranjero». L'ingrés podrà efectuar-se directament en qualsevol oficina de CaixaBank per mitjà d'una transferència des de qualsevol entitat bancària.

  4. Les sol·licituds es dirigiran al Sr. president del Consell de Seguretat Nuclear.

  5. Instruccions per a omplir la sol·licitud: vegeu l'annex IV.


 • Lloc de presentació


  La presentació es realitzarà per qualsevol dels mitjans següents:
  a) Les persones interessades podran presentar la seua sol·licitud per via electrònica fent ús del servici Inscripció en Processos Selectius del punt d'accés general http://administracion.gob.es/PAG/ips), seguint les instruccions de l'annex IV, i serà necessari com a requisit previ per a la inscripció posseir un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats (més informació per a obtindre'ls en http://www.cert.fnmt.es/ i en http://www.dnielectronico.es, respectivament).
  La presentació de sol·licituds per esta via comportarà, si és el cas, el pagament telemàtic de la taxa de drets d'examen. En aquells casos en què haja d'aportar-se documentació addicional amb la sol·licitud telemàtica de participació, haurà de ser presentada en els llocs previstos en el paràgraf següent.

  b) Igualment, les persones interessades podran presentar la sol·licitud en suport paper en el Registre General del Consell de Seguretat Nuclear, C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, n.º 11, Madrid, així com en els registres de les delegacions i subdelegacions del Govern de l’Administració General de l’Estat , sense perjuí del que disposa l'apartat dotze de l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre, per la qual s'establixen les bases comunes que regiran els processos selectius per a ingrés o accés en cossos o escales de l’Administració General de l’Estat.


 • Altres formes de presentació

  Art. 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú: a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, a qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el onveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.csn.es/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.