Detall

Cos de funcionaris superiors de l'Administració, escala superior d'economistes (torn de discapacitats).


 • Descripció

  Cos de funcionaris superiors de l'Administració, escala superior d'economistes (torn de discapacitats).


 • Organisme

  Govern d'Aragó: Departament d'Hisenda i Administració Pública
  Edifici Pignatelli. Pg. María Agustín, 36
  50071 - Saragossa
  Tel:976 714 000


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea; o ser, siga quina siga la seua
  nacionalitat, cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen
  separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de
  vint-i-un anys o majors d'aquesita edat dependents; o ser una persona inclosa en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals firmats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 de l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o
  dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial
  per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a l'accés a cossos o escales de funcionaris.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  d) Estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol universitari oficial de Llicenciat o Grau en Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Finances i Comptabilitat, Màrqueting i Investigació de Mercats, o equivalent.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, haurà d'estar-se en possessió de la corresponent convalidació o credencial que n'acredite l'homologació.

  e) Tindre un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent i posseir la capacitat funcional per a exercir les tasques pròpies de l'escala a què s'aspira. Ambdós circumstàncies hauran d'acreditar-se amb un certificat expedit pels òrgans competents, llevat que estes dades figuren ja en esta administració (Institut Aragonés de Servicis Socials).

  f) Haver abonat la taxa corresponent.
  Tots els requisits enumerats en esta base hauran de posseir-se el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's en el moment de la presa de possessió com a funcionaris de carrera.


 • Taxa ordinària

  39,43 €


  Descripció de la taxa

  a) Pagament presencial:
  - En efectiu, en la caixa de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma d'Aragó a Saragossa o en la caixa de les subdireccions provincials d'Hisenda i Administració Pública d'Osca, Terol i Saragossa.
  - Ingrés en els comptes de les entitats de crèdit col·laboradores en la gestió recaptatòria del Govern d'Aragó autoritzades per al cobrament de les taxes.
  En este cas el pagament de la taxa no suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma corresponent.

  b) Pagament telemàtic:
  - Al mateix temps i obligariament, amb la presentació de la sol·licitud de forma telemàtica davant del registre telemàtic de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó, una vegada omplit el model 524.

  La documentació acreditativa de l'exempció de pagament s'adjuntarà telemàticament com a document PDF.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estaran exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:
  a) Les persones que hagen obtingut el reconeixement com a víctimes per actes de terrorisme, els seus cònjuges o parelles de fet i els seus fills, d'acord amb la normativa vigent que els siga aplicable.
  b) Les persones desempleades que figuren inscrites com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, dels sis mesos anteriors a la data de publicació de la convocatòria de la prova selectiva.
  c) Les persones que acrediten que no han tingut cap ingrés durant el període assenyalat en l'apartat anterior, o els ingressos de les quals no superen el salari mínim interprofessional.

  Les circumstàncies assenyalades hauran de ser degudament acreditades amb la presentació de la instància per a prendre part en les proves selectives. En el supòsit previst en l'apartat b), haurà d'aportar-se un informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació expedit per l'Institut Aragonés d'Ocupació (pot obtindre's en línia a través de l'Oficina Electrònica de la seua pàgina web www.aragon.es/inaem) o un document acreditatiu equivalent expedit pel servici públic d'ocupació competent.

  DEVOLUCIONS
  La devolució de l'import de la taxa es realitzarà en els casos següents:
  a) Quan no s'hagen prestat, o s'hagen prestat de forma notòriament deficient per causa imputable a l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó, els servicis i les actuacions administratives relatius a l'admissió o exclusió dels aspirants en els corresponents processos selectius.
  b) Quan s'haja presentat la sol·licitud d'admissió fora del termini previst en esta convocatòria.
  c) Quan els ingressos es declaren indeguts per una resolució administrativa o una sentència judicial ferma.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Torn independent per als qui tinguen la condició legal de persones amb discapacitat en un grau igual o superior al 33%.

  Si la plaça no resulta coberta, s'afegirà a les de torn lliure de l'oferta d'ocupació pública per a 2016.


 • Documentació / Informació

  1. Els qui vulguen prendre part en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, segons el model aprovat per l'Orde de 19 d'agost de 2003 ("Boletín Oficial d'Aragón", número 109, de 8 de setembre de 2003), que serà facilitada a través d'Internet, omplint el model 524 que figura en la pàgina web oficial del Govern d'Aragó en l'adreça www.aragon.es/Temas/Empleo.

  2. La tramitació de la sol·licitud a través d'Internet comportarà obligatòriament el pagament telemàtic de la taxa de drets d'examen.

  3. En els casos en què les sol·licituds omplides per via telemàtica hagen d'anar acompanyades per una altra documentació addicional, haurà de presentar-se en suport paper d'acord amb els llocs de presentació esmentats.

  4. Els aspirants amb discapacitat podran fer-ho constar en l'espai corresponent de la sol·licitud, indicant, si és el cas, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis en què l'adaptació siga necessària, sempre que no quede desvirtuat el contingut de les proves, ni implique reducció ni menyscabament del nivell de suficiència exigible.


 • Lloc de presentació


  Presencial:
  Als registres generals del Govern d'Aragó, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, es farà en un sobre obert perquè siga datada i segellada per l'empleat de Correus abans de ser certificada.

  Telemàtica:
  Davant del registre telemàtic de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó, i serà necessari com a requisit previ per a la inscripció la utilització de DNI electrònic o un certificat digital de persona física emés per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (més informació per a la seua obtenció enhttp://www.cert.fnmt.es/).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, a qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aragon.es/Temas/Empleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar