Detall

Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes (Especialidad: Francés), per al curs escolar 2016-2017.


 • Descripció

  Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes (Especialidad: Francés), per al curs escolar 2016-2017.


 • Organisme

  Govern de la Comunitat de Madrid: Conselleria d'Educació i Joventut
  Alcalá, 30-32
  28014 Madrid
  Tel:91 720 40 01


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics


  TITULACIÓ
  a) Per a cada especialitat, els participants hauran d'acreditar alguna de les titulacions arreplegades en l'annex I de la Resolució de la Direcció General de Recursos Humans de 12 de maig de 2016, per la qual es regula la formació de les llistes d'aspirants a exercir llocs docents en règim d'interinitat en el cos de professors tècnics de Formació Professional, per al curs escolar 2016-2017.
  Enllaç:http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/06/BOCM-20150506-5.PDF

  b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

  c) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola, hagen d'acreditar un coneixement adequat del castellà i, si és el cas, de l'idioma propi cooficial.


 • Requisits generals

  1. Qui aspire a participar en els procediments selectius hauran de complir les condicions generals següents:
  a) Ser espanyol o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat a què s'aplique la Directiva 2004/38/CE, del Parlament Europeu, sobre lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
  b) Tindre complits 18 anys i no haver assolit l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació.
  c) No patir cap malaltia ni estar afectat per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.
  e) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera del mateix cos a què es referisca la convocatòria, llevat que es concórrega als procediments per a l'adquisició de noves especialitats.
  f) Acreditar, si és el cas, el coneixement de la llengua cooficial de la comunitat autònoma convocant, d'acord amb la seua normativa.


 • Places

  Descripció de les places

  Convocatòria extraordinària per a la selecció d'aspirants a ocupar llocs docents en règim d'interinitat.


 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUD
  1. Les sol·licituds de participació s'ompliran exclusivament per mitjans electrònics, a través del model de sol·licitud, que s'ubicarà en l'adreça d'Internet de la Comunitat de Madrid: http//:www.madrid.org, pestanya Serveis al ciutadà, opció Gestions i tràmits, on es troben totes les utilitats pròpies de l'Administració Electrònica de la Comunitat de Madrid. Es podrà accedir a través del portal Personal + Educació, seguint la seqüència següent: www.madrid.org/edu_rrhh, Funcionaris docents, Interins, Secundària, FP i RE, Noves convocatòries.

  2. L'ompliment pot fer-se:
  a) De forma telemàtica, a través del Registre Telemàtic de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport, utilitzant el formulari disponible en www.madrid.org.
  Per a presentar la sol·licitud per Internet, a través del Registre Telemàtic, és necessari disposar d'un dels certificats electrònics reconeguts per la Comunitat de Madrid. En aquesta modalitat de presentació, es permet l'enviament electrònic de tota la documentació justificativa que acompanya a la sol·licitud o autoritzar a l'Administració la consulta de les dades continguts en els certificats, en aquells casos en què existisca aquesta opció. Els documents justificatius dels mèrits al·legats hauran de digitalitzar-se mitjançant escaneig i conversió a format PDF.
  Igualment, podran aportar-se documents durant la tramitació de l'expedient, a través de l'opció Aportació de Documents, disponible en el portal d'Administració electrònica de www.madrid.org

  3. Els participants que no disposen de certificat electrònic, una vegada omplida la seua sol·licitud, hauran d'imprimir-la, firmar el document de sol·licitud obtingut i presentar-la en els llocs relacionats en la present convocatòria.

  DOCUMENTACIÓ
  Junt amb la sol·licitud, hauran de presentar:
  - Còpia del DNI o autoritzar la seua consulta.
  - Documentació justificativa dels mèrits al·legats.
  Si presenta la sol·licitud mitjançant representant:
  - Còpia del DNI del representant o autoritzar la seua consulta.
  - Document d'atorgament de la representació.
  - Certificat de delinqüents sexuals: Atés que els llocs objecte de la convocatòria impliquen contacte habitual amb menors, haurà d'acreditar-se pel participant no haver sigut condemnat per una sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb el que disposa l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.
  Aquest requisit haurà de mantindre's durant la prestació dels serveis, quedant obligat el docent a comunicar aquelles sentències fermes en què fora condemnat pels delictes a què fa referència l'esmentat article.
  Tots els aspirants que no autoritzen a la Direcció General de Recursos Humans a realitzar la consulta al Registre Central de Delinqüents Sexuals hauran de demanar directament el certificat negatiu expedit pel Ministeri de Justícia i presentar-ho, junt amb la resta de documentació, en la Direcció d'Àrea Territorial corresponent per a formalitzar el nomenament.
  Els docents la nacionalitat dels quals siga diferent de l'espanyola hauran d'acreditar, a més de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, la certificació negativa de condemnes penals expedit per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguen nacionals, respecte dels delictes relacionats en l'apartat 1 de l'article 3 del Real Decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals.


 • Lloc de presentació

  1. Forma telemàtica:
  A través del Registre Telemàtic de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport, utilitzant el formulari disponible en www.madrid.org.

  2. Forma presencial:
  - En el Registre Auxiliar de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport, carrer Santa Hortensia, número 30, 28002 Madrid.
  - En el Registre General de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport, siti en Gran Via, número 20, 28013 Madrid.
  - En el Registre General de la Comunitat de Madrid, Gran Via, número 3, 28013 Madrid.
  - En els registres de les direccions d'Àrea Territorial de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport.
  - En les oficines de Registre de la Comunitat de Madrid, que figuren en la Resolució de 14 de juliol de 2016, la relació del qual està disponible en el portal www.madrid.org, a través de la seqüència: Serveis al ciutadà, Atenció al ciutadà, Xarxa d'oficines, Oficines de registre.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354613111131&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar