Detall

Director de Departament de Salut Pública (lloc número 13767)


 • Descripció

  Director de Departament de Salut Pública (lloc número 13767)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  LLIURE DESIGNACIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o tindre este dret de conformitat amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig.

  - Ostentar la condició de personal estatutari amb plaça en propietat en els servicis de salut, o de funcionari/ària de carrera, regulada per Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i de les lleis de la funció pública de les comunitats autònomes.

  - No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, professionals o de la Seguretat Social.

  - Estar en possessió de la titulació sanitària universitària corresponent al grup de classificació professional A1.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La plaça està ubicada en el Centre de Salut Pública de Castelló.


 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUD
  Els interessats hauran d'omplir un model de sol·licitud que s'ajuste necessàriament al que consta com a annex I de les bases.

  DOCUMENTACIÓ
  En la sol·licitud es consignaran les dades següents:
  - Dades personals.
  - Currículum professional, incloent-hi preferentment els mèrits acadèmics i/o experiència professional en l'exercici de càrrecs directius en institucions sanitàries o lloc de treball amb funcions semblants al lloc a què es concursa.
  - Memòria explicativa de les línies fonamentals i objectius a aconseguir en la plaça que se sol·licite.


 • Lloc de presentació

  - En el registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció General de Recursos Humans i Econòmics).
  - En el de les direccions territorials de Sanitat Universal i Salut Pública.
  - En qualsevol dels llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

  En el cas de presentar-la en una oficina de Correus, es farà en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/avisos-noticias-convocatorias


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar