Detalle Empleo Publico

Tècnic/a d'informació/comunicació.

Codi SIA: 64026
Organisme: TURISME COMUNITAT VALENCIANA
Etapa actual: Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Contratació laboral temporal
Titulacions: Tècnic/a superior
Titulació específica: Llicenciatura o equivalent.
Grup: Nou nivell B
Nº Places totals: 1

Places

Descripció de places:

- Entitat número: 16 - Número de lloc: 1084 - Classificat com a A20 E038 - Ubicació: seu central de València.

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o a falta d'això trobar-se en qualsevol de les situacions descrites en l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. b) Tindre la majoria d'edat laboral i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. c) Estar en possessió o en condicions d'obtindre, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, la titulació requerida. Els aspirants amb titulacions acadèmiques o professionals obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari. d) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques. e) No trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a les que es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.

Etapa actual:

Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs

Publicació

Documentació

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2017, del president de l'Agència Valenciana del Turisme, per la qual es publica la llista amb les persones seleccionades en el procés de selecció per a la contractació laboral temporal de tres llocs vacants del grup A de la plantilla, amb reserva de lloc a favor del titular, fins a la seua reincorporació.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs

Data de publicació: 06-07-2017

Llista i baremació definitiva d'admesos. Data entrevista

Data de publicació: 26-05-2017

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 03-05-2017

Concreció informació documentació aportada

Data de publicació: 06-02-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 24-10-2016

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.