Detall

Tècnic/a d'informació/comunicació.


 • Descripció

  Tècnic/a d'informació/comunicació.


 • Organisme

  TURISME COMUNITAT VALENCIANA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 2
  Tel:012
  Fax:961209801


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs

 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació específica

  Llicenciatura o equivalent.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o a falta d'això trobar-se en qualsevol de les situacions descrites en l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
  b) Tindre la majoria d'edat laboral i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió o en condicions d'obtindre, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, la titulació requerida.
  Els aspirants amb titulacions acadèmiques o professionals obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.
  d) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  e) No trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a les que es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Entitat número: 16
  - Número de lloc: 1084
  - Classificat com a A20 E038
  - Ubicació: seu central de València.


 • Documentació / Informació

  - Memòria dirigida al president de l'òrgan tècnic.

  Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 % hauran de presentar els certificats corresponents que acrediten la seua condició de persones amb diversitat funcional per mitjà de fotocòpia del certificat de l'òrgan competent.

  Així mateix, els aspirants amb diversitat funcional que desitgen sol·licitar mesures d'adaptació, hauran d'indicar-ho expressament en la sol·licitud, especificant el tipus de mesura requerida. Perquè els siga aplicada la mesura d'adaptació corresponent hauran de presentar junt amb la sol·licitud les fotocòpies del certificat de grau de discapacitat i del dictamen tècnic facultatiu expedit per l'òrgan competent.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre de la seu central de l'Agència Valenciana del Turisme (Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 2, planta 3a, carrer Castán Tobeñas, 77, València 46018)
  - En els registres auxiliars dels altres centres de treball de l'Agència Valenciana del Turisme.
  - En qualsevol de les restants formes previstes en la legislació sobre procediment administratiu comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/conselleria/convocatorias/convocatorias.html?tam


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.