Detall

Cos d'Inspectors.


 • Descripció

  Cos d'Inspectors.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Llista definitiva d'adjudicacions)

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA.

  Podrà participar voluntàriament sol·licitant les places oferides en esta convocatòria, el personal funcionari de carrera, dependent de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que es trobe en alguna de les situacions següents:

  a) En situació de servici actiu, amb destinació definitiva en places d'inspecció educativa dependents de la Generalitat Valenciana, sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sexta, apartat 6, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació i l'article 2.1 del Reial Decret 1364/2010, al finalitzar este curs escolar hagen transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació que exercisquen amb caràcter definitiu.
  b) En situació de servicis especials declarada des de llocs d'inspecció educativa actualment dependents de la Generalitat Valenciana, sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sexta, apartat 6, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació i l'article 2.1 del Reial Decret 1364/2010, en finalitzar este curs escolar hagen transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació que exercisquen amb caràcter definitiu.
  c) En situació d'excedència voluntària, en els seus distints tipus, declarada des de places de la inspecció educativa dependents de la Generalitat Valenciana. Si es tractara dels supòsits d'excedència voluntària per interés particular en l'article 127, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, respectivament, només podran participar, si en finalitzar este curs escolar han transcorregut dos anys des que van passar a esta situació.
  d) En situació de suspensió de funcions declarada des de places de la inspecció educativa dependents de la Generalitat Valenciana, sempre que en finalitzar el present curs escolar haja conclòs el temps de duració de la sanció disciplinària de suspensió i, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva.

  Als efectes previstos en l'apartat anterior s'entendrà com a data de finalització del curs escolar la de 31 d'agost del 2017.

  Les persones participants voluntàries podran igualment incloure en la seua sol·licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per les restants Administracions educatives, en els termes establits en les seues respectives convocatòries.

  Els qui desitgen exercitar un dret preferent per a l'obtenció de destinació hauran d'estar al que es determina en la base quinta d'esta resolució.

  El personal funcionari dependent d'altres administracions educatives podran sol·licitar places corresponents a esta convocatòria, sempre que complisquen els requisits i condicions que s'establixen en esta resolució. Estos funcionaris i funcionàries hauran d'haver obtingut la seua destinació definitiva en l'àmbit de gestió de l'administració educativa a la qual se circumscrivia la convocatòria per la qual van ser seleccionats, llevat que en esta no s'establira l'exigència d'este requisit per no haver-se produït el traspàs de competències en matèria d'ensenyança no universitària.

  Estos participants hauran de dirigir la seua instància de participació a l'òrgan que es determine en la convocatòria que realitze l'Administració educativa de què depenga el seu centre de destinació.


  PARTICIPACIÓ OBLIGATÒRIA

  Està obligat a participar en el present procediment, de conformitat amb allò que disposa l'article 12 del Reial Decret 1364/2010, el personal funcionari dependent de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, que es trobe en alguna de les situacions següents:

  a) Personal funcionari amb destinació provisional que durant el curs 2016-2017 estiguen prestant servicis en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  Al personal inclòs en este apartat que no concurse o fent-ho no sol·licite prou nombre de places vacants si no obtinguera destinació se li adjudicarà d'ofici destinació definitiu. En el cas de no obtindre destinació definitiva quedarà en situació de destinació provisional en una plaça de la inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  b) Personal funcionari procedent de la situació d'excedència forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i que complida la sanció no haja obtingut un reingrés provisional, sempre que haja sigut declarat en estes situacions des d'una plaça de la inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  En el cas que estos no sol·licitaren el suficient nombre de places, se'ls adjudicarà d'ofici destinació definitiva en una plaça de la inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  En el cas que estos no participaren en el present concurs, quedaran en la situació d'excedència voluntària per interés particular prevista en l'article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
  c) Personal funcionari que, havent estat adscrit a places en l'exterior haja de reincorporar-se a l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el curs 2016/2017, o que havent-se reincorporat en cursos anteriors no haguera obtingut encara una destinació definitiva.
  El personal que desitge exercitar el dret preferent a la localitat a què es referix els articles 10.6 i 14.4 del Reial Decret 1138/2002, de 31 d'octubre, hauran de sol·licitar de conformitat amb el que establix la base quinta de la present convocatòria, totes les places de la localitat en què van tindre el seu última destinació definitiva.
  Al personal que havent de participar no participe se li adjudicarà d'ofici destinació definitiva en una plaça d'inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  En cas de no obtindre destinació este personal quedarà en situació de destinació provisional en una plaça d'inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació,Cultura i Esport.
  d) El personal funcionari que haguera perdut la destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs o per haver-se-li suprimit expressament el lloc que exercia amb caràcter definitiu.
  El personal funcionari declarat suprimit podrà exercitar el dret preferent, en les condicions que es regulen en la base quinta de la present resolució.
  Al personal funcionari que havent de participar no participe, o si fent-ho, no exercira el dret preferent a què es referix la base quinta i d'això es derivara la no obtenció de destinació definitiva, se li adjudicarà este d'ofici en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  En cas de no obtindre destinació este personal quedarà en situació de destinació provisional en una plaça d'inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  e) Personal funcionari que, amb pèrdua de la plaça docent que exercia amb caràcter definitiu, haguera passat a prestar servicis en altres llocs de l'Administració mantenint la seua situació de servici actiu en el Cos d'Inspectors, sempre que haja cessat i obtingut una destinació docent provisional en una plaça d'inspecció educativa dependent en l'actualitat de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  Al personal funcionari que havent de participar no participe, se li adjudicarà d'ofici destinació definitiva en places d'inspecció educativa dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  En cas de no obtindre destinació este personal quedarà en situació de destinació provisional en una plaça d'inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Els participants i les participants a què s'al·ludix en la present base, podran igualment incloure en la seua sol·licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per altres administracions educatives en els termes que establisquen estes, sempre que hagueren obtingut el seu primera destinació definitiva en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'orde en què apareixen les províncies en l'annex II que es publica en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.


 • Places

  Descripció de les places

  S'oferiran les places o llocs vacants que es determinen, entre les quals s'inclouran, almenys, les que es produïsquen fins al 31 de desembre de 2016, així com aquelles que resulten de la resolució del present concurs.

  Estes places o llocs oferits podran incrementar-se així mateix amb les que resulten, en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de la resolució dels concursos convocats per la resta d'administracions educatives.

  De conformitat amb l'Orde ECD/1596/2016, de 23 de setembre, per la qual s'establixen les normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal a convocar durant el present curs escolar la determinació de les vacants provisionals es realitzarà abans del dia 15 de febrer de 2017, i la de definitives abans del dia 6 d'abril de 2017, i ambdós es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Per a sol·licitar llocs de treball d'este cos, és necessari acreditar estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, això sense perjuí de conformitat amb el que disposa la disposició Transitòria Única 1. de l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat, en el sentit, tots aquells que no reunisquen el requisit lingüístic podran romandre en els seus destinacions definitives i el seu dret de mobilitat quedarà circumscrit a llocs de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud de participació en este procediment de provisió es realitzarà telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport https://ceice.gva.es. No serà necessària la presentació de la instància en cap registre físic.

  La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s'efectuarà:
  - Per mitjà de l'usuari i contrasenya utilitzat a ITACA.
  - DNI, data de naixement i últims dígits del compte bancari on es va realitzar el cobrament de l'última nòmina.
  - DNI electrònic i els certificats emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), ja siga el del empleat públic o empleada pública.

  A l'hora d'omplir la sol·licitud haurà de tindre's en compte les instruccions que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: https://ceice.gva.es/.

  Las persones interessades hauran d'omplir i presentar instància d'aportació de mèrits, en la qual hauran d'aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de mèrits a què es fa referència en l'annex IV de l'Orde ECD/1596/2016, de 23 de setembre, per la qual s'establixen les normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, que han de convocar-se durant el curs 2016/2017 i annex I a la present resolució, excepte el full de servicis que serà aportada per l'Administració. Aquells mèrits al·legats i no justificats documentalment, no seran tinguts en compte.

  Totes les fotocòpies que es remeten hauran d'anar acompanyades de les diligències de compulsa o confrontació, d'acord amb el que establix la Circular 5/99, de 14 de juny, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre compulsa o confrontació de documents en els centres docents i en la circular 3/99, de 25 de maig, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre compulsa o confrontació de documents.


 • Lloc de presentació

  L'annex d'aportació de mèrits junt amb els documents ressenyats en el barem, es presentaran preferentment en el Registre de La Direcció Territorial on estiguen destinats, excepte les sol·licituds dels adscrits provisionalment o en comissió de servici i procedisquen o tinguen destinació definitiva en una altra Direcció Territorial, i en este cas, es presentaran en la Direcció Territorial d'origen.
  Així mateix, els participants podran presentar la documentació en qualsevol de les altres dependències a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/convocatoria2


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar