Detall

Facultatiu Especialista (FEA) en el Servici de Radiodiagnòstic.


 • Descripció

  Facultatiu Especialista (FEA) en el Servici de Radiodiagnòstic.


 • Organisme

  Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Salut (SESPA)
  Plaza del Carbayón, 1-2
  33001 Oviedo
  985 10 85 00
  Tel:985 10 85 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Estar en possessió del títol de Llicenciat o Doctor en Medicina i Cirurgia i del Títol de l'especialitat de Radiodiagnòstic expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència o per algun dels estats membres de la Unió Europea, o d'altres estats, vàlidament homologats a Espanya.
  b) Complir els requisits previstos en l'article 30.5, en relació amb l'article 33 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre per la qual s'aprova l'Estatut Marco del personal estatutari dels servicis de salut.
  c) No ostentar la condició de personal estatutari fix, laboral fix o funcionari de carrera, en la categoria o bé en el cos-escala corresponent o concordant amb la plaça objecte d'esta convocatòria, en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut, siga quina siga la seua situació.

  Els requisits de l'apartat a), així com els de nacionalitat i edat de l'apartat b), hauran de ser expressament acreditats per mitjà de la presentació del títol compulsat i del DNI o document anàleg.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Àrea Sanitària IV.
  - Nomenament estatutari interí.


 • Documentació / Informació

  Els interessats hauran d'omplir model de sol·licitud (annex III) dirigida a la Gerencia del Área Sanitària IV.

  A la sol·licitud s'adjuntarà (en document original o còpia degudament compulsada) la documentació següent:

  - Currículum personal
  - Documentació acreditativa dels requisits exigits, així com els mèrits al·legats. L'ordenació d'ambdós haurà d'ajustar-se a l'estructura de baremació de mèrits, del Barem de Mèrits per a Personal Facultatiu Sanitari d'Atenció Especialitzada, contingut en l'annex I del vigent Pacte sobre contractació de personal temporal del Servici de Salut del Principat d'Astúries.
  - Model d'autoavaluació que s'adjunta com a annex IV a la present convocatòria.
  - 5 exemplars de la memòria/informe referida en l'apartat 6.3) de la base sexta de la present convocatòria.

  L'acreditació de l'experiència professional haurà de realitzar-se per mitjà de certificació de servicis prestats en l'especialitat. La presentació de documentació relativa a nomenaments o contractes, no acredita període algun de prestació de servicis, per la qual cosa no tindrà cap valor als efectes del còmput de mèrits.

  L'acreditació de l'experiència i coneixements en el perfil específic, s'efectuarà de conformitat amb el que establix en l'annex II.

  No seran valorats els mèrits al·legats que no s'acrediten documentalment. A estos efectes, tota còpia de documents presentada haurà d'estar degudament compulsada, en prova o com a comprovació de la seua autenticitat.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Hospital Universitari Central d'Astúries o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=bc76bd1e7f5d6410VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=0bb74bf56f4e2210VgnVCM10000097030a0aRCRD


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.