Detall

Cos d'advocacia (número de registre de la convocatòria 225).


 • Descripció

  Cos d'advocacia (número de registre de la convocatòria 225).


 • Organisme

  Generalitat de Catalunya: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
  Via Laietana, 26
  08003 Barcelona
  Tel:93 567 17 00
  Fax:93 567 17 69


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  - Llengua catalana: Les persones que participen en este procés de selecció han de tindre els coneixements de català de nivell de suficiència (C1) o superior, de conformitat amb el que establix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranés en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
  - Llengua castellana: Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han de tindre els coneixements de llengua castellana de nivell superior (C2).
  Als efectes de l'exempció prevista en el segon paràgraf del punt 5.4 de les bases generals, els documents a què fan referència les seues lletres a) i b) s'entenen referits a:
  a) Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat en l'Estat espanyol.
  b) Estar en possessió del diploma d'espanyol com a llengua estrangera (nivell C2) o un equivalent.
  També queden exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones participants que hagen cursat en llengua castellana els estudis conduents a l'obtenció de la titulació exigida com a requisit d'accés.


 • Taxa ordinària

  66,55 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'indiquen a continuació:

  a) En línia amb targeta bancària, a través del web Tràmits gencat, una vegada enviada la sol·licitud telemàtica, omplint directament l'apartat "Per mitjà de targeta de crèdit/dèbit".
  b) Carta de pagament: es pot utilitzar este mig quan es fa la inscripció a través de Tràmits gencat. La carta de pagament ha d'imprimir-se, i la taxa ha d'abonar-se a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora Caixabank, SA.
  c) Sol·licitud en suport paper: en el cas que l'aspirant opte per presentar la sol·licitud en suport paper, és necessari fer el pagament en qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora Caixabank, SA, aportant l'imprés de sol·licitud. La presentació de la sol·licitud a què fa referència l'apartat 1.b) d'este annex deu realitzara després del pagament de la taxa.
  d) Transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o telegràfic: En el compte núm. ES75 2100 3000 1622 0162 8357.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Les persones aspirants amb la condició legal de discapacitades, amb un grau igual o superior al 33%.

  BONIFICACIONS
  a) Amb bonificació per sol·licitud i pagament telemàtics: 53,25 euros.
  b) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 46,60 euros.
  c) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 33,30 euros.
  d) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general i per sol·licitud i pagament telemàtics: 33,30 euros.
  e) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per sol·licitud i pagament telemàtics: 20,00 euros.


 • Places

  Nombre de places

  20

  Descripció de les places

  ACCÉS LLIURE: 18 places
  ACCÉS DISCAPACITAT: 2 places


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds han de dirigir-se a la directora general de Funció Pública, i es tramiten a través d'un d'estos canals:

  a) Telemàtic: a través de la web Tràmits gencat,http://web.gencat.cat/ca/tramits/ mediante el formulari habilitat a este efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació.

  b) Presencial: per mitjà del model de sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal, aprovat per la Resolució GAP/1704/2010, de 28 de maig (DOGC núm. 5643, de 4/6/2010). Les sol·licituds en suport paper es poden obtindre en l'Oficina de Selecció de Personal (c. Rivadeneyra, 6, 3a planta, 08006 Barcelona), així com en les unitats de registre dels departaments de la Generalitat de Catalunya.


 • Lloc de presentació

  a) Via telemàtica: Les sol·licituds tramitades per esta via queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.

  b) Via presencial: Les sol·licituds en suport paper es poden presentar en l'Oficina de Selecció de Personal (c. Rivadeneyra, 6, 3a planta, 08006 Barcelona), així com en les unitats de registre dels departaments de la Generalitat de Catalunya.
  En relació amb la presentació de sol·licituds i de la resta de la documentació, si és el cas, són vàlids els registres dels òrgans o oficines que preveuen els articles 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar