Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Aspe
  Pl. Mayor, 1
  Tel:966919900
  Fax:965492222


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  - Estar en possessió dels permisos de conducció de vehicles de les classes B i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/ Kg.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del Títol de Batxiller Superior o legalment equivalent, o complides les condicions per a obtindre-ho a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadros d'exclusions mèdiques que s'establisquen.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats lLocals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, i no tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'n cancel·lats.

  Els anteriors requisits han de complir-se l'últim dia de presentació d'instàncies de la present convocatòria.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa per drets d'examen s'abonarà en la c.c. del BBVA, a nom de l'Ajuntament d'Aspe,
  amb núm. ES26 0182 5596 9402 0800 001


 • Exempció / Reducció taxes

  BONIFICACIÓ:

  - INEM SENSE SUBSIDI (80%): 6 euros.
  - INGRESSOS INFERIORS SMI (60%): 12 euros.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  ACCÉS LLIURE


 • Documentació / Informació


  Els interessats en esta convocatòria presentaran sol·licitud en el model que es troba en la web de l'Ajuntament http://www.aspe.es) i la dirigiran a l'alcalde-presidente de l'Ajuntament d'Aspe.


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Ajuntament d'Aspe (Plaça Major, 1).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aspe.es/ayuntamiento/seleccion-de-personal/1815-oposicion-agente-de-policia-local-2016


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar