Detall

Facultatiu Especialista d'Àrea de Radiodiagnòstic.


 • Descripció

  Facultatiu Especialista d'Àrea de Radiodiagnòstic.


 • Organisme

  Govern d'Aragó: Departament de Sanitat
  Pl. de la Convivència, 1
  50071 - Saragossa
  Tel:976714000


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de la Llei a l'Ocupació Pública de Nacionals d'altres estats.
  b) Estar en possessió del títol oficial de metge especialista en Radiodiagnòstic expedit pel Ministeri d'Educació, o en condicions d'obtindre'l dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació pel Ministeri d'Educació, o en condicions d'obtindre dins del termini de presentació de sol·licituds.
  c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions i tasques pròpies de la categoria i especialitat convocada.
  d) Tindre complits setze anys, i no excedir l'edat de jubilació forçosa de 65 anys.
  e) No haver sigut separat del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol Servici de Salut o Administració Pública, en els sis anys anteriors, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques, ni per a l'exercici de la professió de metge. En el cas dels nacionals d'altres estats mencionats en l'apartat A), no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent, que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  f) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta de sers humans, segons Instrucció de 29 de febrer de 2016, de la Direcció General de la Funció Pública i Qualitat dels Servicis, per la qual s'establixen criteris de gestió en relació a l'acreditació de la certificació negativa de les dades inscrits en el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Publicat en el Boletín Oficial de Aragón, el 8 de març de 2016.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Places vacants en l'Hospital d'Alcanyís a Alcanyís (Terol).
  Nomenament de personal estatutari temporal de caràcter interí.


 • Documentació / Informació

  Els interessats a participar en esta convocatòria, hauran de formular sol·licitud, dirigida a la Gerència de Sector d'Alcanyís, en el model que s'adjunta com annex I.

  La sol·licitud s'acompanyarà amb els documents següents:

  - Còpia de DNI, NIE, passaport o document acreditatiu d'identitat,
  - Còpia del títol oficial exigit,
  - Breu curriculum vitae on figuren les dades personals, formació acadèmica, experiència professional, així com activitats formatives, docents i d'investigació,
  - El formulari d'autobaremació que s'acompanya com annex II,
  - Còpia dels documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguen, els quals seran valorats de conformitat amb el barem que s'adjunta com a annex III, i que hauran de posseir-se en la data de publicació d'esta convocatòria, sense que puguen computar-se els adquirits amb posterioritat. L'experiència professional es justificarà per mitjà d'un certificat de servicis prestats.
  - Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals o autorització a l'Administració per a la seua obtenció conforme model annex IV de la Instrucció de 29 de febrer de 2016, de la Direcció General de la Funció Pública i Qualitat dels Servicis, per la qual s'establixen criteris de gestió en relació a l'acreditació de la certificació negativa de les dades inscrits en el Registre Central de Delinqüents Sexuals (Boletín Oficial de Aragón, de 8 de març de 2016).


 • Lloc de presentació

  En l'oficina de Registre de l'Hospital d'Alcanyís, situada en Avinguda Maestrazgo, número 2, 1a planta, a través de les Unitats de Registre de documents del Govern d'Aragó, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/ServicioAragonesSalud/AreasTematicas/SeleccionProvision/EmpleoTemporal/Facultativos_Especialistas_Area?channelSelected=2999dd2a38e2b210VgnVCM100000450a15acRCRD


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar