Detall

Escala APF-01-01, Subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, Convocatòria 5/14.


 • Descripció

  Escala APF-01-01, Subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, Convocatòria 5/14.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits especifics

  Diversitat funcional: només podran participar en aquest procés selectiu les persones aspirants que tinguen una diversitat funcional d'origen intel·lectual (límit, lleu o moderada) de grau igual o superior al 33 %.
  La diversitat funcional intel·lectual límit, lleu o moderada hauran d'acreditar-la una vegada finalitze el procediment selectiu.


 • Requisits generals

  1 Diversitat funcional: només podran participar en aquest procés selectiu les persones aspirants que tinguen una diversitat funcional d'origen intel·lectual (límit, lleu o moderada) de grau igual o superior al 33 %.
  La diversitat funcional intel·lectual límit, lleu o moderada haurà de ser acreditada una vegada finalitze el procediment selectiu per mitjà de la presentació dels documents establits en la base 11.1.3.

  2. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les persones españoles i de les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  De la mateixa manera i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi podrà participar la descendència directa i la del cònjuge, menor de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.

  3. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  4. Capacitat: posseir els capacitats i aptituds físiques i psíquiques que segueixen necessàries per a l'exercici dels corresponents funcions o espades. Una vegada finalitzat el procediment selectiu haurà de ser acreditada per mitjà de la presentació dels documents establits en la base 11.1.4.

  5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions publiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament, de forma escaient, per a exercir funcions semblants als pròpies de la categoria professional a què és pretén accedir.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació


  Les persones que vulguen participar en aquestes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud d'una de les maneres següents:

  - Sol·licitud presencial: per mitjà del model que figura en l'annex IV i que se'ls facilitarà a les oficines públiques que es relacionen en l'annex V o en el portal de l'administració de la Generalitathttp://www.gva.es (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i concursos).

  - Sol·licitud telemàtica: mitjançant el formulari habilitat en el portal de l'administració de la Generalitat http://www.gva.es (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, Ocupació Pública, Descripció: "subalterns, APF-01-01, Convocatòria 5/14", Tramitar amb certificat).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'hauran de presentar d'alguna de les maneres següents:
  1. Sol·licitud presencial:
  - A les oficines públiques que figuren en l'annex V, una vegada emplenada i abonada la taxa.
  - De la manera prevista en l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  2. Sol·licitud telemàtica:
  Via Internet per mitjà de la firma electrònica, una vegada emplenat el formulari i efectuat el pagament telemàtic de la taxa. No seran vàlides les sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no hagen sigut signades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=64230


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de lamanera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) A qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar