Detall

Provisió de places de diverses categories (BET/01/16)


 • Descripció

  Provisió de places de diverses categories (BET/01/16)


 • Organisme

  Consorci Hospital General Universitari de València.
  Tel:963131800


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Actualització borses d'ocupació temporal.

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits generals

  a) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigida per a accedir a la plaça o categoria professional de la borsa corresponent i, si és el cas, de l'especialitat.
  b) Tindre l'aptitud psicofísica i funcional necessària per a l'acompliment de les funcions pròpies de la plaça i la categoria a la qual s'opta.
  c) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública o servei de salut, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a l'exercici de la corresponent professió.
  d) Complir els altres requisits i obligacions que estableix l'article 3 de les normes reguladores del procediment, sense perjudicis de les obligacions restants pròpies de la relació laboral.
  Els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el temps de permanència en la borsa corresponent.


 • Places

  Descripció de les places

  Categories i especialitats dels llocs convocats: vegeu l'annex I d'aquesta resolució.


 • Documentació / Informació

  Ompliment del model de sol·licitud, conforme al model que es recull en l'annex II d'aquesta convocatòria.

  A la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent:
  1. Fotocòpia compulsada del DNI.
  2. Fotocòpia compulsada de la titulació acreditativa dels títols requerits per a cadascuna de les categories convocades.
  3. Documentació original o fotocòpia degudament compulsada dels mèrits que es pretenguen fer valdre, de conformitat amb el barem que s'estableix en la base 11.1 de les normes reguladores del procediment, a excepció dels que s'assenyalen en l'apartat 11.1.B, que s'acreditaran i valoraran d'ofici.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General del CHGUV, av. de les Tres Creus, 2, CP 46014 (horari de 9.00 a 14.00, de dilluns a divendres), o bé a través dels mitjans que es preveuen en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en l'article 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que mantindran la vigència fins que, de conformitat amb les disposicions derogatòria única i final setena de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, entren en vigor les disposicions que aquesta conté relatives al registre electrònic d'apoderaments, al registre electrònic, al punt d'accés general electrònic i a l'arxiu únic electrònic.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://chguv.san.gva.es/rrhh/seleccion/bolsa-de-trabajo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar