Detall

Director/a psicòleg/psicòloga


 • Descripció

  Director/a psicòleg/psicòloga


 • Organisme

  Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS)
  C/ Amadeu de Savoia, 2
  460110 València
  Tel:963869460
  Fax:963869500


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT. 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 7953 de 9/1/2016.


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol universitari de llicenciat en psicologia o equivalent, o bé, del títol universitari oficial de grau en psicologia més títol oficial de màster universitari.


 • Requisits especifics

  Haver realitzat almenys una de les accions formatives següents:
  a) Màsters, postgraus i títols propis de les universitats en l'àrea de dependència, discapacitat, geriatria, gerontologia, direcció de centres residencials o altres àrees de coneixement relacionades amb l'àmbit del sistema d'atenció a la dependència.
  b) Cursos de direcció o gestió de centres de servicis socials, homologats o autoritzats per l'organisme competent en matèria de dependència fins a l'entrada en vigor d'esta orde, així com els que puguen ser homologats o autoritzats d'acord amb el que establix l'apartat 3 i, en tot cas, amb una duració mínima de 250 hores.
  c) Cursos convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació d'empleats públics o per universitats en les matèries referides en l'apartat a), amb una duració mínima conjunta de 250 hores i el seu contingut corresponga als mòduls establits en l'apartat 3.b) de l'article 1 de l'Orde 17/2016, de 21 de setembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es regula la formació complementària dels directors i directores, els requisits de qualificació professional i el procediment d'habilitació excepcional dels professionals de major edat i experiència, del personal dels centres i servicis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana (DOGV 7889, 06.10.2016).


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola, d'un estat membre de la Unió Europea o ser nacional d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. Així mateix, es podran presentar aspirants amb nacionalitat diferent de la mencionada en les condicions previstes en la normativa vigent.
  b) Tindre complits setze anys.
  c) No patir malaltia ni limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.
  El Servici de Vigilància de la Salut de l'IVAS emetrà l'informe d'aptitud per al desenrotllament de les funcions del lloc.
  d) No haver sigut objecte d'expedient disciplinari amb resolució de separació del servici en qualsevol de les administracions públiques, ni d'inhabilitació per a l'exercici de les funcions públiques. Les persones aspirants de nacionalitat diferent de l'espanyola hauran d'acreditar igualment no estar incurses en sanció disciplinària o condemna penal que impedisca al seu estat l'accés a la funció pública.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  1. Lloc de treball número 728 de la RPT: director/a psicòleg/psicòloga.
  2. Centre de destinació: Centre d'Atenció Diürna de Cullera.
  3. Localitat del lloc: Cullera (València).
  4. Naturalesa: laboral.
  5. Duració del contracte: des de la formalització del contracte fins a la incorporació del titular, cobertura reglamentària o amortització del lloc de treball.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'adaptaran al model que es publica en l'annex I, i s'hi adjuntarà:

  - Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
  - Curriculum vitae
  - Documentació justificativa dels mèrits al·legats en el currículum.


 • Lloc de presentació

  En qualsevol dels registres d'entrada de l'entitat o per qualsevol dels procediments establits en la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (Llei 39/2015, d'1 d'octubre).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.