Detalle Empleo Publico

Convocatòria 1/2017. Concurs de provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'Agrupació Professional Funcionarial APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala APF-01-01, subalterns.

Codi SIA: 64516
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Concurs de trasllats
Prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Sense especificar
Titulació específica: No es requerix cap titulació específica.
Grup: Sense especificar
Nº Places totals: 596

Places

Descripció de places:

Veure annex I de la convocatòria

Requisits

1) Podrà participar amb caràcter voluntari: a) El personal funcionari de carrera en actiu integrat en l'Administració del Consell de l'Agrupació Professional Funcionarial, APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escales APF-01-01, subalterns; APF-01-02, ajudant de neteja, i APF-01-03, vigilants. El personal amb destinació definitiva haurà d'haver romàs un mínim d'un any en el lloc de treball obtingut amb caràcter definitiu, excepte en els supòsits assenyalats en l'apartat 3 de l'article 101 de la LOGFPV. b) El personal funcionari de carrera integrat en l'Agrupació Professional Funcionarial, APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escales APF-01-01, subalterns; APF-01-02, ajudant de neteja, i APF-01-03, vigilants, que reingresse al servei actiu a través del present concurs. Si el personal funcionari de carrera que pretén reingressar no ha estat integrat amb anterioritat en l'Agrupació Professional Funcionarial, APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala APF-01-01, subalterns, també podrà participar en aquest concurs sempre que les característiques de l'últim lloc de treball que es va obtenir amb destinació definitiva siguen equiparables a les de l'actual APF i escala convocats, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional primera, apartat 5 de la LOGFPV. El personal funcionari de carrera en excedència voluntària per interés particular haurà d'haver romàs un mínim de dos anys en aquesta situació, d'acord amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 127 de la LOGFPV. 2) Participarà amb caràcter forçós el personal funcionari de carrera de l'Administració del Consell de l'Agrupació Professional Funcionarial APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala APF-01-01, subalterns, sector administració general: a) En situació d'excedència forçosa. b) En expectativa de destinació. c) En adscripció provisional en algun dels llocs convocats per a la seua provisió en aquesta resolució. El dit personal haurà de sol·licitar, almenys, el lloc que ocupa provisionalment. d) El personal declarat en suspensió ferma de funcions per un període superior a sis mesos, en virtut de sentència penal o sanció disciplinària, sempre que haja complit el període de suspensió.

Etapa actual:

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Publicació

Presentació

L'acte de presa de possessió, al qual queda convocat tot el personal especificat en l'annex de la present resolució, inclòs els que exercisquen les opcions previstes en la base tercera, tindrà lloc el 3 de juliol 2017, a les 09.00 hores, segons la província en què hagen obtingut destinació, en les seus següents: a) Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques a Alacant, Rambla Méndez Núñez, 41 (Torre Generalitat) 03003 Alacant. b) Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques a Castelló, c/ Major, 78, 12001 Castelló de la Plana. c) Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Servei de Selecció, Provisió i Carrera Professional Horitzontal de la Direcció General de Funció Pública ciutat administrativa 9 d'Octubre, c/ Castán Tobeñas, 77, Sala 1, Edifici A. Els efectes econòmics i administratius de la presa de possessió són del dia 1 de juliol de 2017.

Informació complementària

D'acord amb el que disposa la disposició transitòria tercera del Reglament de selecció, provisió i carrera professional horitzontal, el personal que es trobe exercint un lloc de treball adscrit a un cos, agrupació professional o escala de distinta classificació professional al de pertinença per mitjà de nomenament com personal funcionari interí d'urgència, podrà optar per romandre en el dit lloc per mitjà de la regularització de nomenament provisional per millora d'ocupació o incorporar-se a la destinació adjudicat en el concurs. Així mateix els que hagen sigut anomenats provisionalment en millora d'ocupació durant la tramitació del present concurs podran optar per romandre en el dit nomenament o incorporar-se al lloc adjudicat en el concurs. L'opció haurà de comunicar-se al Servei de Selecció, Provisió i Carrera Professional Horitzontal al compte de correu provisio_llocs@gva.es en el termini de 10 dies naturals des de la publicació de la present resolució, entenent que en el supòsit de no exercir opció opta per la incorporació al lloc de treball obtingut en el concurs

Llistat d'etapes

Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 09-06-2017

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 27-04-2017

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 30-01-2017

Informació d'interés

Data de publicació: 24-01-2017

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 16-01-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 11-01-2017

Tornar al llistat d'etapes

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano