Detall

Convocatòria 1/2017. Concurs de provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'Agrupació Professional Funcionarial APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala APF-01-01, subalterns.


 • Descripció

  Convocatòria 1/2017. Concurs de provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'Agrupació Professional Funcionarial APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala APF-01-01, subalterns.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs)

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació específica

  No es requerix cap titulació específica.


 • Requisits especifics

  1) Podrà participar amb caràcter voluntari:
  a) El personal funcionari de carrera en actiu integrat en l'Administració del Consell de l'Agrupació Professional Funcionarial, APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escales APF-01-01, subalterns; APF-01-02, ajudant de neteja, i APF-01-03, vigilants.
  El personal amb destinació definitiva haurà d'haver romàs un mínim d'un any en el lloc de treball obtingut amb caràcter definitiu, excepte en els supòsits assenyalats en l'apartat 3 de l'article 101 de la LOGFPV.
  b) El personal funcionari de carrera integrat en l'Agrupació Professional Funcionarial, APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escales APF-01-01, subalterns; APF-01-02, ajudant de neteja, i APF-01-03, vigilants, que reingresse al servei actiu a través del present concurs.
  Si el personal funcionari de carrera que pretén reingressar no ha estat integrat amb anterioritat en l'Agrupació Professional Funcionarial, APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala APF-01-01, subalterns, també podrà participar en aquest concurs sempre que les característiques de l'últim lloc de treball que es va
  obtenir amb destinació definitiva siguen equiparables a les de l'actual APF i escala convocats, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional primera, apartat 5 de la LOGFPV.
  El personal funcionari de carrera en excedència voluntària per interés particular haurà d'haver romàs un mínim de dos anys en aquesta situació, d'acord amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 127 de la LOGFPV.
  2) Participarà amb caràcter forçós el personal funcionari de carrera de l'Administració del Consell de l'Agrupació Professional Funcionarial APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala APF-01-01, subalterns, sector administració general:
  a) En situació d'excedència forçosa.
  b) En expectativa de destinació.
  c) En adscripció provisional en algun dels llocs convocats per a la seua provisió en aquesta resolució. El dit personal haurà de sol·licitar, almenys, el lloc que ocupa provisionalment.
  d) El personal declarat en suspensió ferma de funcions per un període superior a sis mesos, en virtut de sentència penal o sanció disciplinària, sempre que haja complit el període de suspensió.


 • Places

  Nombre de places

  596

  Descripció de les places

  Veure annex I de la convocatòria


 • Documentació / Informació


  La sol·licitud en què es faran constar els llocs de treball convocats a què es concorre, es presentarà en el Registre Electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat www.gva.es, guia PROP, ocupació pública, apartat descripció (indiqueu-hi núm. de convocatòria i any: ex. 01/2017), entrant en convocatòria, certificat telemàtic, o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiqueshttp://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/concurso-de-traslados


 • Lloc de presentació


  La Sol·licitud només pot ser presentada telemàticament, i no en suport de paper i es presentarà en el Registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública , apartat descripció -indicar núm. de convocatòria i any (ej. 01/2017) , entrant en convocatòria, certificat telemático), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

  http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/concurso-de-traslados

  S'entendran al·legats i acreditats els mèrits que consten anotats en el Registre de Personal de la Generalitat, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i que hagen de valorar-se d'acord amb la convocatòria sense necessitat d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

  Els mèrits que no hi consten anotats i els que estiguen en condicions d'obtenir-se abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, hauran de ser acreditats mitjançant la presentació d'una còpia compulsada de la documentació corresponent, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, en el Registre de la
  Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, en els corresponents registres dels serveis centrals i territorials de les distintes conselleries o en qualsevol de les
  oficines públiques a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  A fi de facilitar la gestió del procediment, la documentació esmentada haurà de presentar-se en el mateix ordre en què estan indicats els apartats del barem assenyalat en la base cinquena.


  Per internet

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?conv=4000

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?conv=4000



 • Seguiment





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar